اجزاي فلزي

پروفيلهاي کناف از شکل دهي ورق هاي فولادي گالوانيزه به روش نورد سرد ( اجزاي فلزي ) توليد مي شوند:

آويز نانيوس : از اين قطعه جهت اتصال زيرسازي سقف کاذب به سقف اصلي استفاده م يشود. خصوصيات برجسته فني آويز نانيوس شامل سهولت و سرعت
زياد در آويزگيري، مقاومت در برابر زلزله، مقاومت در برابر حریق و ارتفاع آويز قابل توجه (حداکثر 4 متر) مي باشد. آويز نانيوس از اجزاء زیر تشکيل شده است:

1- قطعه اتصال سقفي (که آویز گفته میشود)
2- قطعه افزایش طول ۳ متری (براي افزايش ارتفاع آويز)
3- قطعه اتصال به زيرسازي: اين قطعه در دو نوع رکاب دار و بدون رکاب (که ترتیب رکاب و چنگک گفته می شود) و براي سازه هاي CD60 و F47 توليد و عرضه مي شود.
4- سوزن تنظيم ارتفاع (که از این پس پین گفته میشود)
5- قطعه رابط (برای اتصال آویز و قطعه افزایش طول به یکدیگر)

نکته: توصیه می شود پس از اجرای پین نانیوس، سر قسمت بلندتر مطابق شکل زیر خم شود.

اجزای فلزی - آويز نانيوس

اجزای فلزی - براکتبراکت:

زماني که فاصله سقف کاذب با سقف اصلي کم است، از
اين قطعه جهت اتصال زيرسازي سقف کاذب به سقف اصلي استفاده
مي شود. براکت در دو نوع، براي سازه هاي CD60 و F47 توليد و
عرضه مي شود.

 

سازه تراز:

اين سازه یکی از اجزاي فلزي در فصل مشترک ديوار و سقف، به ديوار متصل شده و تراز سقف را مشخص ميکند. همچنين، اين سازه مي تواند نقش باربر داشته باشد و به عنوان تکیه گاه در حاشيه سقف عمل نمايد و يا به عنوان يک عضو الزامي در ساختارهاي داراي عايق بندي صوتي يا داراي کد حريق نيز به کار گرفته شود.

نکته:

علاوه بر کاربرد هاي مذکور، از اين سازه جهت
زيرسازي در محل شکست هاي سقف نيز استفاده مي شود. سازه تراز در دو نوع با نامهاي UD28 (با مقطع ناودانی) و L25 (با مقطع نبشی) توليد و عرضه مي شود.

 

سازه تراز

سازه سقفی:

اين سازه یکی اجزاي فلزي جزء اصلي زيرسازي سقف هاي کاذب D112 را تشکيل داده که به عنوان سازه باربر و یا سازه پنل خور عمل ميکند. مقطع اين سازه C شکل بوده و در دو نوع
با نا مهاي CD60 و F47 توليد و عرضه مي شود.

سازه سقفی