سقف های کاذب

در این مقاله میپردازیم به انواع سقف های کاذب . سقف هایی که آن ها را با دو تیپ اجرایی A و B میشناسیم.
در سقف های کناف نیز می توان سقف ها را بر اساس یکپارچگی یا نیز سقف های مشبک کناف نیز بررسی کرد.
تیپ های مختلف اجرای در سقف های یکپارچه کناف بر اساس سازه گذاری و سازه کناف دسته بندی می شوند.
حالا با این مقدمه به سراغ معرفی این سقف ها می پردازیم و مشخصات هر کدام از این سقف ها را توضیح میدهیم.

 

 

 

سقف کناف ، سقف کاذب ، سقف کاذب با سازه دوطرفه، سازه گذاری دو طرفه

 

 

1- D112a سقف کاذب با سازه گذاري دو طرفه

ساختار اين سقف شامل يک زيرسازي فولادي سبک با
سازه گذاري در دو جهت  ( به صورت متعامد ) بوده که پن لها
در يک يا دو لايه بر روي آن نصب مي شوند. با توجه به
عملکرد بالاي سقف کاذب D112a ، می توان از اين نوع
سقف کاذب در بسياري از فضاها و در طر حهاي تزئيني متنوع
و زيبا استفاده نمود.

 

 

 

 

 

 

کناف سقف ، سقف کناف ، سازه گذاری یکطرفه ، سقف کاذب کناف

 

2- D112b سقف کاذب با سازه گذاري يک طرفه

ساختار اين سقف شامل يک زيرسازي فولادي سبک با سازه گذاري
در يک جهت بوده که پنل ها در يک يا دو لايه بر روي آن نصب
مي شوند. زماني که يک سقف کاذب با سرعت اجرايي بالا و حداقل
مصالح و هزينه مد نظر باشد، سقف کاذب D112b کناف گزينه
بسيار مناسبي خواهد بود. به لحاظ اجرايي، توصيه می شود که از اين
نوع سقف کاذب با در نظر گرفتن شرايط زير استفاده شود:
ƒ سطح سقف کاذب کمتر از 50 مترمربع
ƒ دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر
ƒ ارتفاع آويزگیری کمتر از 50 سانتيمتر
ƒ سقف کاذب ساده و فاقد شکست
يک نمونه از کاربردهای اين نوع سقف کاذب، در سقف هاي تيرچه بلوک
با بلو کهاي پلي استايرني در واحدهاي مسکوني است، که ارتفاع آويز
در آن معمولا کم بوده و سقف کاذب در يک سطح محدود و فاقد
شکست اجرا مي شود.

 

 

سقف یکپارچه ، سقف یکپارچه کناف

 

3- سقف زیر سقف یکپارچه

این نوع سقف ترکیبی از یک سقف یکپارچه D112a به
عنوان اساس کار ( سقف زیرین ) و سقف دومی که مجددا
می تواند از نوع یکپارچه یا مشبک باشد، تشکیل شده است.
معمولا زمانیکه الزاماتی نظیر مقاومت در برابر حریق، عایق
صوتی بالا و یا طر حهای دکوراتیو تواماً در یک سقف وجود
داشته باشد، پیشنهاد می گردد از ساختار سقف زیر سقف
یکپارچه استفاده شود.

 

 

 

 

 

 

سقف کاذب یکپارچه کناف ، پانل گچی

 

 4- سقف کاذب خود ایستای D131

در زیرسازی این ساختار از سازه های استاد تک و دوتایی استفاده
م یشود. برای پوش شکاری می توان از پنل های با ضخامت 5/ 12 ، 18 و
2×12/5 میلیمتر استفاده نمود و به کارگیری لایه عایق با وزن حداکثر
5 کیلوگرم بر مترمربع مجاز می باشد.
این ساختار دارای انواع مختلفی بوده و زمانی مورد استفاده
قرار م یگیردکه به دلیل حجم تاسیسات و یا عدم اطمینان
از استحکام سقف اصلی ( سازه ای ) ، امکان آویزگیری از آن سقف
وجود نداشته باشد.

 

 

 

 

 

 

کناف سقف یکپارچه ، مجری کناف

5-  سقف زیر سقف خود ایستا

این نوع سقف ترکیبی از یک سقف خود ایستا D131 به عنوان
اساس کار ( سقف زیرین ) و سقف دومی که مجددا می تواند از نوع
یکپارچه یا مشبک باشد، تشکیل شده است.
معمولا زمانیکه به دلیل حجم تاسیسات پشت سقف امکان اجرای
سقف یکپارچه وجود نداشته باشد و نیز الزاماتی نظیر مقاومت در برابر
حریق، عایق صوتی بالا و یا طرح های دکوراتیو تواما در یک سقف
وجود داشته باشد، پیشنهاد می گردد از ساختار سقف زیر سقف خود
ایستا استفاده شود.

 

 

 

 

 

 

سقف کاذب مشبک ، سقف های کاذب مشبک ، سقف کاذب مشبک کناف

6-  معرفی سقف کاذب مشبک کناف

سقف هاي کاذب مشبک کناف، از شبکه سازه هاي سپري ( T شکل )
و تايل هاي سقفی تشکيل مي شوند. شبکه مذکور به وسيله آويزهاي
قابل تنظيم، به سقف اصلي متصل گرديده و تايل ها به صورت وزنی
درون اين شبکه قرار م يگيرند. فضاي خالي پشت سقف کاذب، امکان
استفاده از لایه عايق را فراهم نموده و بدين ترتيب می توان به مشخصات
عملکردی نظير جذب صوت بالا دست يافت. ويژگي هاي مثبت فراوان
اين نوع سقف کاذب باعث گسترش استفاده از آن در فضاهاي اداري،
تجاري، درمانی و آموزشي شده است. اين نوع سقف را م یتوان به
تنهايي يا در ترکيب با سقف کاذب يکپارچه یا خود ایستا کناف اجرا
نمود.