کناف دکوراسیون

سیستم های ساخت و ساز خشک

کناف ، دکوراسیون ، طراحی ، کناف سقف

۱.۱ .معرفی

بطـور کلی اجزای تشـکیل دهنده سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک عبارتنـد از:
صفحات روکـشدار گچی یا مسـلح سـیمانی، پروفیلهای گالوانیزه سـرد نورد شـده یا چـوب، ادوات اتصال و مصالـح درزگیری. بـا اسـتفاده از اجـزای یـاد شـده میتوان سـاختارهای مختلفی نظیـر دیوار جداکننده، دیوار پوششـی، سـقف کاذب و سیسـتمهای محافظـت در برابر حریق تیر و سـتون و شـریانهای تاسیسـاتی را اجـرا نمود.

۱.۲ .مرور ساختار

تایل ، کناف ، سقف کناف ، سازه کناف

۱.۲.۱ .سقف کاذب

ســـقفهاي کاذب کنـــاف ســـاختارهاي ســـبکي هســـتند کـــه بـــه واســـطه توليـــد صنعتـــي، داراي مشـــخصات فنـــي اســـتاندارد بـــوده و جايگزيـــن بســـيار مناســـبي بـــراي ســـقفهاي کاذب غيـــر اســـتاندارد ســـاخته شـــده بـــا رابيتـــس و گـــچ ميباشـــند.
ايـــن ســـاختارها بطـــور کلـــی بـــه انـــواع یکپارچـــه و مشـــبک تقســـیم بنـــدی میشـــوند.

سقف کاذب یکپارچه

شـامل زيرسـازي سـبک فولاد ي معلق سـاخته شـده با مقاطع U ،L و C بوده کـه صفحـات روکـشدار گچـي در يـک يـا دو اليـه، به وسـيله پيـچ مخصوص بـر روي آنهـا نصـب ميشـوند.
درزهـاي ميـان ايـن صفحـات به وسـيله نـوار و بتونـه مخصـوص درزگيري شـده و بدين ترتيب سـطحي يکپارچـه و بدون درز حاصل ميشـود.
سـطح بدسـت آمـده قابليت اجـراي رنگ و پوشـشهاي ديگر را خواهـد داشـت.
فضـاي خالـي پشـت سـقف کاذب، امـکان اسـتفاده از انـواع عايقهـای حرارتـي و صوتـي را فراهـم نموده و عبور و دسترسـي به تأسيسـات الکتريکـي و مکانيکي را ميسـر ميسـازد.

سقف کاذب مشبک

از شـبکه سـازههاي سـپري (T شـکل) و تايلهاي سقفي تشـکيل ميشوند.
شـبکه مذکـور بـه وسـيله آويزهـاي قابـل تنظيـم، بـه سـقف اصلـي متصل گرديـده و تايلهـا بـه صـورت وزني درون اين شـبکه قـرار ميگيرنـد.
فضاي خالـي پشـت سـقف کاذب، امـکان اسـتفاده از لایه عايـق را فراهـم نمـوده و بديـن ترتيـب ميتـوان بـه مشـخصات عملکـردي نظيـر جـذب صـوت بـالا دسـت يافـت. ويژگيهـاي مثبـت فـراوان ايـن نـوع سـقف کاذب باعث گسـترش اسـتفاده از آن در فضاهـاي اداري، تجـاري، درمانـي و آموزشـي شـده اسـت.
ايـن نـوع سـقف را ميتـوان به تنهايـي يـا در ترکيب با سـقف کاذب يکپارچـه کنـاف اجـرا نمود.

 

۱.۳ .تشریح مزایا

عملکرد لرزهای مناسب

 

اجرای کناف ، مجری کناف ، کناف کار

محاســبات نشــان ميدهــد کــه ســاختارهای کنــاف در برابــر شــتابهايي بــه بزرگــي بيــش از g 5 مقاومــت دارنــد )ايــن در حــــالي اســـت کــه شتــــاب مبنـــاي طـــرح در لـــرزه خيزتريـــن مناطـــق ايـــران حداکثـــر g 35/0ميباشـــد.
( مهمتريـــن عوامـــل در مقاومـــت ســـقف کاذب در برابـــر زلزلـــه، ســـبکي وزن آن و بهـــره گيـــري از اتصـــالات و مهارهـــاي اســـتاندارد و مســـتحکم ميباشـــد.
وزن ايـــن نـــوع ســـقفها بســـيار کـــم بـــوده بـــه طـــوري کـــه ايـــن مقـــدار بـــراي ســـاختار تـــک لايـــه بـــا پنـــل 5/12 ميليمتـــري کمتـــر از 15 کيلوگـــرم بـــر مترمربـــع ميباشـــد (بـــا احتســـاب وزن زيـــرســـازي).

– سرعت اجرایی بالا

ســـرعت اجرايـــي بالا یکـــی از ويژگيهـــاي اصلـــي ســـاختارهای کنـــاف اســـت بطوریکـــه
بـــا حداقـــل نیـــروی انســـانی میتـــوان در کمتریـــن زمـــان ممکـــن ســـطوح وســـیعی را پوشـــش داد.
همچنيـــن، ایـــن ســـاختارها داراي قابليـــت رنـــگ آميـــزي بلافاصلـــه پـــس از خشـــک شـــدن بتونـــه و يـــا گـــچ پوششـــي ميباشـــند کـــه ســـرعت اجـــراي بـــالا و در نتيجـــه کاهـــش مـــدت زمـــان اجـــراي پـــروژه در بازگشـــت ســـريع ســـرمايه بســـيار موثـــر خواهـــد بـــود.

– اجرای بسیار آسان

اجــرای ســاختارهای خشــک تــا حــدی آســان اســت کــه در بســیاری از کشــورهای دنیــا، مصــرف کننــدگان اجــزای ســاختار را از فروشــگاههای مصالــح تجهیــزات ســاختمانی خریــداری نمــوده و بـا مطالعـه دسـتورالعملهای مربوطـه و بـا اسـتفاده ازابـزار سـاده نسـبت بــه اجــرای آن اقــدام میکننــد.

– دقت بالادر اجرا

بـــه طـــور کلـــی ســـاختارهای خشـــک، از مصادیـــق ســـاخت و ســـاز صنعتـــی بناهـــا بـــه شـــمار میرونـــد
کـــه بـــه دلیـــل روش اجرایـــی آســـان و اســـتاندارد، خطاهـــای اجرایـــی و هزینه های ناشـــی از آن کاهـــش یافتـــه و عملیـــات اجرایـــی بـــا دور ریـــز بســـیار کـــم مصالـــح و صرفـــه جویـــی در مصالـــح، نیـــروی انســـانی و زمـــانبه همراه خواهـــد بـــود.

 

 

 

کنافکار ، کناف کار ، مجری کناف ، طرح کناف

– دستیابی به مشخصات فنی مورد نیاز طراح

رعايـت کميتهـاي مرتبـط بـا فيزيـک سـاختمان (ماننـد عملکـرد صوتي، حرارتـي و رفتـار جـداره در برابـر حريـق)
و کميتهـاي مکانيکـي (ماننـد حداکثـر ارتفـاع مجـاز، ظرفيـت پذيـرش بارهـاي طـرهاي و رفتـار لـرزهاي)
نقـش بسـزايي در ايجـاد شـرايط آسـايش و بهـره بـرداري مناسـب از فضـا را دارنــد.
کميتهــاي مذکــور در تمامــی ســاختارهاي کنــاف مطابــق بــا روشهــاي اســتاندارد آزمايــش شــده
و از طريــق مــدارک و اســناد فنــي ايــن شــرکت قابــل ارائــه میباشــند.
بــه عــاوه، بــراي دســتيابي بــه کميتهــاي خــاص، ســاختارهاي ويــژه قابــل طراحــي ميباشــند.
ايــن ويژگـي اجـازه ميدهـد کـه طراحـان و سـازندگان، معيارهـاي فنـي مـورد نظــر خــود را در طراحــي
و اجــراي ســاختمان پيــاده ســازي نمــوده و کميتهايــي نظيــر ميــزان عبــور حــرارت و صــوت
و مقاومــت در برابــر حريـق را تحـت کنتـرل در آورنـد (امکانـي کـه غالبـا بـراي سـاختارهاي بنايـي وجـود نـدارد).

قابلیت ترمیم و تعویض

بـا اسـتفاده از ابـزار سـاده ميتـوان سـاختارهای کنـاف را به راحتـي ترميم يـا قطعـات آن را تعويـض نمود.

– دسترسی و تعمیر آسان

قرارگيري تأسيسات در فضاي پشت سقفهای کاذب و دفن نشدن آن در داخل این ساختارها،
علاوه بر رفع مسئله خوردگي و کاهش هزينه تعميرات، دسترسي به تأسيسات، تعميرات و نگهداري در مرحله بهره برداري از ساختمان را آسان مينمايد.

– انعطاف معماری

ايـــن ســـاختارها از نظـــر معمـــاري بســـيار منعطـــف بـــوده و قابلیـــت اجـــرای انـــواع قـــوس و شکســـت را دارا میباشـــند.
همچنیـــن ایـــن قابلیـــت در ســـاخت ســـقفهاي معلـــق تزيينـــي (دکوراتيـــو) کاربـــرد ويـــژه دارد.
بـــدون شـــک، خصوصيـــت اخيـــر مهمتريـــن مزيـــت ســـاختار ســـقف کاذب يکپارچـــه کنـــاف، بـــه ويـــژه در کشـــوري بـــا معمـــاري غنـــي همچـــون ايـــران بـــه شـــمار ميـــرود.
ايـــن ســـاختار داراي قابليـــت پذيـــرش انـــواع اشـــکال و طرحهـــاي تزئينـــي بـــوده کــه حتــي در مرحلــه بهــره بــرداري از بنــا نيــز قابــل اجــرا ميباشــند.

حمل و نقل آسان و ارزان

مصالـح سـاختارهای خشـک، بسـیار سـبک و دارای حجـم کـم بـوده کـه ایـن امـر موجـب کاهـش هزینه های حمـل تا پـروژه و تسـهیل در جابجایی مصالـح در محـل کارگاه میشـود.

– اجرای سطوح وسیع با حداقل مصالح مصرفی

سقف کناف ، کناف سقف ، تایل 60*60 ، تایل پی وی سی
ایـن ویژگـی در راسـتای تحقـق توسـعه پایـدار در حوزه سـاختمان سـازی بـوده
و در جلوگیـری از هـدر رفـت منابـع فناپذیـر معدنـی بسـیار مؤثـر میباشـد.

– عدم نياز به پيش بيني آويز در سقف

در سـقفهاي کاذب سـنتی، بطـور معمـول قبـل از اجـراي سـقف اصلـی نيـاز بـه پيـش بينـي آويـز وجـود دارد،
ولـي در سـقفهای کاذب کنـاف آويــز گيــري جزئــی از خــود ســاختار بــوده و پــس از اتمــام کارهــاي سـازهاي و تاسيسـاتي، بـه راحتـي قابـل اجـرا اسـت

 

تایل pvc ، سقف کشسان ، گچبرگ

0
دیدگاه‌های نوشته

سلام!

سلام ، میتونیم کمک کنیم ؟

Social