دسته: سقف

ceiling

سقف کاذب مشبک Click

قیمت ساختارهای کناف : *برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد. *فاصله بین…
آنالیز مصالح و قیمت

سقف کاذب یکپارچه آکوستیک و تصفیه کننده هوا (آویز نانیوس) D127

قیمت ساختارهای کناف : *برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد. *این آنالیز…
آنالیز مصالح و قیمت
placeholder

سقف کاذب یکپارچه (آویز نانیوس) (D112 (B

قیمت ساختارهای کناف : *برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد. * این…
آنالیز مصالح و قیمت

سقف کاذب یکپارچه (آویز ترکیبی) (D112 (B

قیمت ساختارهای کناف : *برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد. * این…
آنالیز مصالح و قیمت

سقف کاذب یکپارچه (آویز نانیوس) (D112 (A

قیمت ساختارهای کناف : *برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد. * این…
آنالیز مصالح و قیمت

سقف کاذب یکپارچه (آویز ترکیبی) (D112 (A

قیمت ساختارهای کناف : *برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد. * این…
آنالیز مصالح و قیمت
سلام!

سلام ، میتونیم کمک کنیم ؟

Social