قیمت ساختارهای کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 2*40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در  محاسبه منظور شده است.

 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف

آنالیز قیمت ساختارهای کناف (W115 (15.5cm
U= 0.37 W/m2k
شاخص هدایت حرارتa=105 mmاندازه پشت تا پشت پروفیل
D=155 mm
ضخامت دیوار34.6وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
2.8
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)Rw=59 dBشاخص عایق صوت
31.8
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)d=2*12.5 mm=25 mmضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 15.5 سانتی متری W115 (استاندارد NF)
شکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیاستادسازه استاد C 50متر طول4
رانرسازه رانر U 50متر طول1.4
نوار عایقنوار عایق پشت چسبدار 4*15متر طول5.4
شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف، 9.5 سانتی متری W111 (استاندارد DIN)