قیمت ساختارهای کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 2*40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در  محاسبه منظور شده است.

 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف

آنالیز قیمت ساختارهای کناف (W115 (15.5cm
U= 0.37 W/m2k
شاخص هدایت حرارتa=105 mm اندازه پشت تا پشت پروفیل
D=155 mm
ضخامت دیوار 34.6 وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
2.8
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) Rw=59 dB شاخص عایق صوت
31.8
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2) d=2*12.5 mm=25 mm ضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 15.5 سانتی متری W115 (استاندارد NF)
شکل مصالح واحد مصرف در متر مربع
زیر سازی استاد سازه استاد C 50 متر طول 4
رانر سازه رانر U 50 متر طول 1.4
نوار عایق نوار عایق پشت چسبدار 4*15 متر طول 5.4