سازه کناف در دیوار و سقف ، استاد و رانر و تی  ، سازه دیوار کناف ، سازه سقف کناف

اتصالات گالوانیزه (32)

اتصالات نانیوس (11)

پروفیل کلیک (22)

رانر U (23)

استاد C (18)

نبشی L (7)

پروفیل F (7)

دریچه های آماده (6)

کرنربید (3)