درک مفهومی از طرح می تواند راهی برای شروع یه کار دقیق پروژه های اجرای کناف باشد.
کارفرمایان برای رسیدن به یک طرح مناسب از دو طریق اقدام میکنند.

1- طراحی متناسب با فضا برای سقف کناف

2- استفاده از طراح های آماده برای سقف کناف

طراحی متناسب با فضا برای اجرای پروژه های کناف ،مشخصا توسط طراحان صورت می گیرد.
این طراحی داخلی و طراحی کناف ، با در نظر گرفتن نیازهای کارفرما و متناسب با ساخت صورت می پذیرد.
در این مرحله ابتدا به برداشت فضا میپردازیم و سپس طرح ها و اتود اولیه طرح سقف کاذب را میکشیم.
پس از اتود اولیه و تایید نهایی کافرما برای طرح سقف کاذب ، حال نوبت به طراحی با توجه به برداشت اولیه است.
نقشه های اولیه طرح سقف کناف به مجری ابلاغ و مجری کناف ، اجرای کناف را شروع میکند.
در این حالت ، سقف کاذب با جزییات کامل همگام و اجرا می شود.
سقف کناف ، طرح کناف ، مجری کناف ، کناف کار
در نوع دوم که از طریق استفاده از طرح آماده استفاده می کنیم، باید مسیری متفاوت را طی کنیم.
در این حالت کناف کار با استفاده از طرح سقف کاذب اجرا شده توسط خود کناف کار یا کناف کار های دیگر ، طرح سقف کاذب را به کارفرما اراِه می کند.
کارفرما هم با این طرح سقف کاذب  ، طراحی نهایی را به کناف کار ابلاغ می نماید.
اما کناف کار باید بتواند تا طرح سقف  را برای اجرا آماده کند و بتواند اجرا کند.
این صرفا یک عکس است که در آن جزییات اجرای کناف نیست.
برای همین کناف کار اقدام به کشیدن طرح کناف روی کاغذ می کند.
سقف کاذب با توجه به همان طرح رسم شده که کنافکار ترسیم کرده است اجرا می شود.
برای اینکه این طرح به خوبی و مطابق با طرح سقف باشد، الگوی ترسیمی آن روی کاغذ رسم می سود.
کنافکار این الگوی ترسیمی را بر روی سقف پیاده میکند.
حالا با توجه به این توضیحات می توان از راهکار اول برای اجرای کناف بهره برد.
این ویددیو ، مقدمه ای برای ترسیم الگوهاست.
پس برای کار بهتر ، ویدیو های آموزشی ما را دنبال کنید.
شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
عوامل اتصال و لایه پوششی