آیین نامه کار در ارتفاع صرفا برای شستشوی نما نیست .
کار در هر ارتفاعی بالا تر از ارتفاع ذکر شده در آیین نامه باید ، توجهات ویژه کار در ارتفاع در آن لحاظ گردد.
گاهی در پروژه های کناف نیز به علت اجرای کناف سقف یا اجرای کناف دیوار در ارتفاع بالا ، کنافکار نیازمند رعایت بعضی از قوانین می گردد.
این توجه ویژه در شستشوی نما نیز بیشتر از کار های دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شستشوی نما ، پیچ و رولپلاک نما و رنگ نما ، این ها فقط بخشی از خدماتی است که امروزه مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. این خدمات تحت عنوانی به نام آیین نامه کار در ارتفاع صورت می گیرد.

 

آیین نامه کار در ارتفاع

 

 

علت این توجه ویژه چیست؟

بخشی از این توجه به علت وجود خانه های مستهلک است که نیازمند به محکم کردن سنگ نما دارند و بخشی دیگر به علت آلودگی زیاد هواست که نمای ساختمان را نیازمند شستشوی نما و رنگ نما می کند.
شاید بخاطر سختی های موجود در سبک زندگی و یا محدودیت های محیطی ، نصب داربست امکان پذیر نباشد.
مطمئنا باید گزینه مناسب تری در این مورد پیش رو داشت تا بتوان بر اساس آن و با توجه به محدودیت ها ، کار را به پیش برد.
حال آن که این گزینه ، استفاده از خدمات بدون داربست یا همان خدمات اسپایدر یا راپل است.
این نام ها، نام هایی است که امروزه زیاد به گوش می رسند.

اما صرف استفاده از طناب برای این کار ، منجر به رعایت و تضمین ایمنی در کار می شود.

مطئنا پاسخ این سوال نه خواهد بود.ایجاد بستر امن برای اجرای کار و نیز رعایت مقررات مربوطه، از اهم کارهایی است که باید رعایت گردد.

اما این مقررات چیست و شامل چه مواردی می شود؟

بخشی از این قوانین طبق مواد آیین نامه کار در ارتفاع شورای عالی حفاظت فنی،که به استناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران است، و در تاریخ 17/11/1389 به تصویب رسیده است و بخشی از این مسایل ارائه شده قوانینی است که قبل از اجرای کار برای بهبود در کیفیت کار باید انجام پذیرد.

آیین نامه کار در ارتفاع  تکنسین پیچ و رول پلاک نما مکلف است
نسبت به شناسایی و ارزیابی مخاطرات وایمن سازی محیط کار اقدام نماید .
تکنسین مکلف است در فعالیت های با ارتفاع بیش از 2/1 متر نسبت به سطح مبنا ، ایمنی افراد را تأمین نماید .
تکنسین مکلف است نسبت به تهیه لوازم و تجهیزات استاندارد و متناسب با نوع کار در ارتفاع که دارای لوح شناسایی حاوی اطلاعات فنی بوده است را در اختیار کارگران قرارر دهد .
تکنسین مکلف است در شرایط جوی نامساعد یا معیوب و ناقص بودن سازه و تجهیزات یا نقص در روش ایمن کار در ارتفاع ، از فعالیت کارگران شاغل در ارتفاع جلوگیری به عملل آورد .

نردبان ، اجزاء داربست ، تجهیزات کار باطناب و سایر تجهیزات و دستگاه های کار در ارتفاع باید قبل از هر بار استفاده توسط عامل کار در ارتفاع بازدید شده و در صورت فرسوده یا معیوب بودن موضوع را به شرکت یا نماینده ی وی گزارش نماید .

تکنسین مکلف است پس از اطلاع از فرسوده و معیوب بودن لوازم و تجهیزات کار در ارتفاع
با برچسب (خطرناک است – از آن استفاده نشود) آن ها را از دسترس کارگران خارج و پس
از تعمیر شدن و تأیید شخص ذیصلاح مجدداً به محل کار منتقل نماید .
کلیه متعلقات داربست ، نردبان ، تجهیزات ، ابزار و وسایل کار در ارتفاع باید قبل از شروع و
پس از اتمام کار توسط کارگران و در فواصل معین دوره ای بازرسی وکنترل شده و مجوز
شروع به کار صادر گردد .

کلیه ی مجریان ذیصلاح مشمول این آیین نامه که عملیات اجرایی آن ها در ارتفاع انجام می گیرد موظف می باشند در هنگام انجام کار از کارگران دارای گواهینامه ی مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یا سایر مراجع ذیصلاح استفاده نمایند .

نصب علائم هشداری در هنگام اجرای پروژه الزامی است .
حمل و نقل ، نصب ، جمع آوری ، انبار نمودن و کار با دستگاه ، ماشین آلات و تجهیزات کار در ارتفاع باید به گونه ای باشد که خطری را برای کارگران و افراد متفرقه ایجاد ننماید .
پرتاب نمودن و رها نمودن هرگونه شیء ، ابزار ، لوازم ، تجهیزات و مصالح در حین کار
ممنوع است .
طناب ها وکابل ها باید در برابر هرگونه سایش ، مواد خورنده ، گرما و شعله ی مستقیم
مقاوم باشند .
رعایت آیین نامه های مربوط به خطوط برق دار در انجام هرگونه عملیات کار در ارتفاع که
افراد و تجهیزات مربوطه در حریم تجهیزات در خطوط برق دار قرار میگیرند ؛ الزامی است .
درلبه سقف های شیب دار باید تجهیزات مناسب و کافی جهت جلوگیری از لغزش و
سقوط کارگر و یا ابزار کار پیش بینی شود .

کارگرانی که بر روی سقف های شیب دار با شیب بیش از 20 درجه کار می کنند باید
مجهز به سامانه ی محدود کننده و یا متوقف کننده گردند و در صورت امکان توری های
حفاظتی در زیر محل کار آن ها نصب گردد .

حضور فرد دوم روی سطح مبنا در هنگام انجام کار روی جایگاه های کار آویزان و بالابرهای سیار برجی الزامی است .
تکنسین مکلف است نسبت به تهیه و در اختیار قراردادن وسیله ی ارتباطی مناسب با فرد
ثانوی در زمان انجام عملیات در ارتفاع اقدام نماید .
تکنسین مکلف است نسبت به نصب تابلو یا محتوای موضوعی “قابل استفاده یا عدم
استفاده” سامانه از قبیل داربست ، متوقف کننده ، بالابر سیار ، جایگاه کارآویزان و سایر
موارد مشابه اقدام نماید .

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
کف کاذب ( کناف )
هنگام کار در ارتفاع ، فرد مستقر در جایگاه کار باید متناسب با نوع کار ، به وسایل حفاظت فردی از قبیل لباس کار ، هارنس ، کلاه و کفش ایمنی و سایر وسایل حفاظت فردی مجهز باشد .

استفاده از کمربند ایمنی برای کار در ارتفاع ممنوع بوده و فقط در صورتی مجاز است
که به عنوان سامانه محدود کننده مورد استفاده قرار گیرد و فرد نباید در وضعیت سقوط قرار گیرد .
روش دسترسی با طناب
شخص ذیصلاح باید نسبت به ایجاد نقاط تکیه‌گاهی ایمن ، نصب و جمع‌آوری طناب‌های عملیات و پشتیبان برای عامل کار در ارتفاع اقدام نماید .
شخص ذیصلاح باید قبل از شروع هر شیفت کاری نسبت به ابلاغ دستورالعمل اجرایی شروع به کار عامل کار در ارتفاع اقدام نموده و مجوز شروع به کار وی را صادر نماید .

در عملیات دسترسی با طناب حضور تیم یا فرد نجات‌دهنده الزامی است .
عامل کار در ارتفاع باید همواره دارای حداقل دو نقطه اتکاء یا تماس بوده و هر یک از نقاط اتکاء باید به صورت جداگانه به یک تکیه‌گاه ایمن متصل شده باشند .
استفاده بیش از یک نفر به صورت همزمان از یک طناب ممنوع است .

سامانه‌های متوقف‌کننده و محدودکننده سقوط سامانه ی متوقف‌کننده از سقوط باید دارای حداقل فاصله ایمن بوده و از اجزاء زیر تشکیل شده باشد :

طناب ایمنی افقی و عمودی
لنیارد نگهدارنده
ابزار قفل شونده
کمربند حمایل بند کامل بدن
شوک‌گیر
سامانه ی متوقف‌کننده از سقوط باید مطابق با شرایط زیر تهیه و آماده شده و در اختیار بهره‌بردار قرار گیرد :
به صورت ایمن به نقطه تکیه‌گاهی متصل گردیده و نیروی 2000 کیلو گرمی را تحمل نماید .
طناب ایمنی افقی محکم بسته شده باشد .
طناب استاتیک حداکثر 2000 کیلوگرم بار وارده را تحمل نماید .

شخص ذیصلاح موظف است سامانه ی متوقف‌کننده از سقوط را قبل از هر شیفت کاری بازرسی و کنترل نموده و از ایمن بودن آن اطمینان حاصل نماید

در ارتفاع بیش از 1/2 متر ، چنانچه سامانه ی متوقف‌کننده از سقوط مجهز به شوک‌گیر نباشد این سامانه باید سطح شوک وارده را در شرایط سقوط به مقدار کمتر از 400 کیلوگرم کاهش دهد .
فواصل سقوط آزاد و سقوط ناشی از شوک‌گیر در ارتفاع بیش از 1/2 متر ،نباید بیش از فاصله ی بین جایگاه کار و سطح مبنا باشد .
پس از وقوع سقوط بر روی شوک‌گیر و در صورت استفاده از آن باید این ابزار از رده خارج شده و تعمیر آن ممنوع است .
سامانه ی متوقف‌کننده از سقوط باید دارای شرایط زیر باشد :
مطابق با استانداردهای معتبر در خصوص طناب ایمنی عمودی و ریل‌ها
طناب ها در قسمت پایینی به هم تابیده نشده باشند .
به صورت ایمن به نقطه تکیه‌گاهی متصل گردد .
گره نداشته و لغزنده و روغنی نباشد .

برای ازدیاد طول طناب ، طناب ها به هم گره زده نشوند .

به وسیله پوشش های مناسب از لبه‌های برنده و تیز محافظت شود .
به وسیله رنگ‌بندی ، طناب ایمنی مشخص گردد .
به سطح ایمن زیر ناحیه کاری کارگر متصل گردد .
استفاده ی همزمان افراد از طناب ایمنی عمودی در سامانه متوقف‌کننده از سقوط ممنوع است .
در نصب طناب ایمنی باید حداقل فاصله ی ایمن تا سطح مبنا (1/2 متر + طول لنیارد نگهدارنده بیشترین ازدیاد طول شوک‌گیر+5/2 متر) در نظر گرفته شود .
میزان شکم‌دهی طناب ایمنی افقی در بین دو نقطه تکیه‌گاهی ، نباید بیش از 1/2 متر باشد .
طناب ایمنی باید به نقاط تکیه‌گاهی مناسب از سازه که حداقل قادر به تحمل نیروی 2200 کیلوگرمی می‌باشد متصل گردد .

طناب نیمه استاتیک در سامانه ی متوقف‌کننده از سقوط باید دارای شرایط زیر باشد :

قطر طناب باید حداقل 13 میلی متر باشد .
مجهز به طناب پشتیبان عمودی برای حداقل هر 9 متر باشد .
حداکثر تغییر شکل هنگام کشیده شدن نباید بیش از 40 میلی متر به ازاء هر 9 متر طول باشد .
مجهز به پوشش حفاظتی مناسب که طناب را از بریدن و ساییدگی محافظت نماید .
مطابق با استانداردهای معتبر باشد .
کمربند حمایل بند کامل بدن (هارنس) مورد استفاده در سیستم های متوقف‌کننده از سقوط باید دارای حلقه سینه ای بوده
و ابزار متوقف کننده سقوطبه این حلقه‌های سینه‌ای یا پشتی متصل گردد .
کمربند حمایل بند کامل بدن (هارنس) مورد استفاده در سیستم های محدودکننده باید دارای حلقه شکمی باشند .
توجه به مسایل ایمنی تحت آیین نامه کار در ارتفاع، هم کیفیت در ارائه خدمات را افزایش میدهد و هم ایمنی انجام کار را بالا میبرد.

مجموعه کناف دکوراسیون بنا بر این دارد تا با استفاده از مطالب مختلف در حوزه ساختمان  ، اطلاعات خوانندگان را علاوه بر کناف و اجرای کناف ، افزایش دهد.

به همین علت با مقالات مجموعه کناف دکوراسیون همراه باشید.