قیمت ساختارهای کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 2*40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در  محاسبه منظور شده است.

دیوار با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

آنالیز قیمت ساختارهای کناف (W116 (26 cm
U= 0.60 W/m2k شاخص هدایت حرارت فضای تاسیساتی 

X= 70 mm

a≥170 mm اندازه پشت تا پشت پروفیل
D≥320 mm ضخامت دیوار 36.6 وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
4
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) Rw=52 dB شاخص عایق صوت
32.5 وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2) d=2*12.5 mm=25 mm ضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 26 سانتی متری W116 (استاندارد NF)
شکل مصالح واحد مصرف در متر مربع
زیر سازی استاد کناف سازه استاد CW 75 متر طول 4
رانر کناف سازه رانر UW 75 متر طول 1.4
نوار عایق کناف نوار عایق پشت چسبدار 4*15 متر طول 4.9
اتصالات میخ مهار فولادی کناف میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm عدد 1.4
پیچ رولپلاک کناف پیچ رولپلاک m6*60mm عدد 3.6
لایه گذاری پیچ TN25 کناف TN25 عدد 25
کناف RG12.5 متر مربع 4.1
پیچ TN35 کناف TN35 عدد 24
درزگیری بتونه کناف بتونه درزگیر کیلو گرم 1.2
نوار درزگیر کناف نوار درزگیر متر طول 1.5
پودر ماستیک کناف پودر ماستیک(1) کیلو گرم 1

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.