قیمت ساختارهای کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در  محاسبه منظور شده است.

 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف

آنالیز قیمت ساختارهای کناف (W111 (12.5cm
U= 0.65 W/m2k
شاخص هدایت حرارتa=100 mmاندازه پشت تا پشت پروفیل
D=125 mm
ضخامت دیوار18.6وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
2.2
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)Rw=42 dBشاخص عایق صوت
16.5
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)d=12.5 mmضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 12.5 سانتی متری W111 (استاندارد NF)
شکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیسازه استاد C 100متر طول2
رانرسازه رانر U 100متر طول0.7
نوار عایقنوار عایق پشت چسبدار 4*15متر طول2.4
اتصالاتمیخ مهار فولادیمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد0.7
پیچ رولپلاکپیچ رولپلاک m6*60mmعدد1.8
لایه گذاریTN25عدد24
RG12.5متر مربع2
درزگیریبتونه-درزگیری-کنافبتونه درزگیرکیلو گرم0.65
نوار درزگیرنوار درزگیرمتر طول1.5
پودر ماستیکپودر ماستیک(1)کیلو گرم1
شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف، 19.5 سانتی متری W115 (استاندارد NF)

 

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.