قیمت ساختارهای کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در  محاسبه منظور شده است.

 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف

آنالیز قیمت ساختارهای کناف (W111 (12.5cm
U= 0.65 W/m2k
شاخص هدایت حرارتa=100 mm اندازه پشت تا پشت پروفیل
D=125 mm
ضخامت دیوار 18.6 وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
2.2
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) Rw=42 dB شاخص عایق صوت
16.5
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2) d=12.5 mm ضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 12.5 سانتی متری W111 (استاندارد NF)
شکل مصالح واحد مصرف در متر مربع
زیر سازی سازه استاد C 100 متر طول 2
رانر سازه رانر U 100 متر طول 0.7
نوار عایق نوار عایق پشت چسبدار 4*15 متر طول 2.4
اتصالات میخ مهار فولادی میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm عدد 0.7
پیچ رولپلاک پیچ رولپلاک m6*60mm عدد 1.8
لایه گذاری TN25 عدد 24
RG12.5 متر مربع 2
درزگیری بتونه-درزگیری-کناف بتونه درزگیر کیلو گرم 0.65
نوار درزگیر نوار درزگیر متر طول 1.5
پودر ماستیک پودر ماستیک(1) کیلو گرم 1

 

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.