قیمت ساختارهای کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در  محاسبه منظور شده است.

 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف

آنالیز قیمت ساختارهای کناف (W112 (10cm
U= 0.61 W/m2k
شاخص هدایت حرارت



a=48 mmاندازه پشت تا پشت پروفیل
D=98 mm
ضخامت دیوار33.2وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
1.4
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)Rw=50 dBشاخص عایق صوت
31.8
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)d=2*12.5 mm=25 mmضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 10 سانتی متری W112 (استاندارد NF)
شکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیاستادسازه استاد C 50متر طول2
رانرسازه رانر U 50متر طول0.7
نوار عایقنوار عایق پشت چسبدار 4*15متر طول2.4
اتصالاتمیخ مهار فولادیمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد0.7
پیچ رولپلاکپیچ رولپلاک m6*60mmعدد1.8
لایه گذاریTN25TN25عدد12
کنافRG12.5متر مربع4
TN35TN35عدد24
درزگیریبتونه درزگیری کنافبتونه درزگیرکیلو گرم1.2
نوار درزگیر کنافنوار درزگیرمتر طول1.5
پودر ماستیکپودر ماستیک(1)کیلو گرم1
شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار خارجی آکواپانل AQUAPANEl (استاندارد NF)

 

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.