قیمت ساختارهای کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 60mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در  محاسبه منظور شده است.

 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف

آنالیز قیمت ساختارهای کناف (W112 (12cm
U= 0.47 W/m2k
شاخص هدایت حرارت



a=75 mm اندازه پشت تا پشت پروفیل
D=130 mm
ضخامت دیوار 33.8 وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
2
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) Rw=52 dB شاخص عایق صوت
31.8
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2) d=2*12.5 mm=25 mm ضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 12 سانتی متری W112 (استاندارد DIN)
شکل مصالح واحد مصرف در متر مربع
زیر سازی استاد سازه استاد CW 75 متر طول 2
رانر سازه رانر UW 75 متر طول 0.7
نوار عایق نوار عایق پشت چسبدار 4*15 متر طول 2.4
اتصالات میخ مهار فولادی میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm عدد 0.7
پیچ رولپلاک پیچ رولپلاک m6*60mm عدد 1.8
لایه گذاری TN25 TN25 عدد 12
کناف RG12.5 متر مربع 4
TN35 TN35 عدد 24
درزگیری بتونه درزگیری کناف بتونه درزگیر کیلو گرم 1.2
نوار درزگیر کناف نوار درزگیر متر طول 1.5
پودر ماستیک پودر ماستیک(1) کیلو گرم 1

 

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.