قیمت ساختارهای کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 60mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

 

(AQUAPANEL Outdoor (Exterior Wall

آنالیز قیمت ساختارهای کناف AQUAPANEl
U= 0.44 W/m2k شاخص هدایت حرارتa=100 mm اندازه پشت تا پشت پروفیل
D=137.5 mm
ضخامت دیوار 40.8 وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
2.3
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) Rw=50 dB. DIN 4109 شاخص عایق صوت
38.5
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2) d=12.5 mm ضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار خارجی آکواپانل AQUAPANEl (استاندارد DIN)
شکل مصالح واحد مصرف در متر مربع
زیر سازی سازه استاد CW100 Zinc 275 متر طول 2
سازه رانر UW100 Zinc 275 متر طول 0.7
نوار عایق پشت چسبدار 4*15 متر طول 2.4
اتصالات میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm عدد 0.7
پیچ رولپلاک m6*60mm عدد 1.8
لایه گذاری TN25 عدد 6
RG12.5 متر مربع 2
TN35 عدد 12
درزگیری بتونه درزگیر کیلو گرم 0.6
نوار درزگیر متر طول 0.75
پودر ماستیک(1) کیلو گرم 0.5
لایه گذاری خارجی (Aquapanel (outdoor متر مربع 1
لایه آب بند متر مربع 0.9
SN25 عدد 11
درزگیری و پوشش خارجی بتونه درزگیر آکواپنل کیلوگرم 0.7
اندود پوششی مخصوص آکواپنل کیلوگرم 7
نوار درزگیر 10 سانتیمتری آکواپانل متر طول 1.1
شبکه توری متر مربع 1.1

 

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.