قیمت ساختارهای کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 60mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

 

(AQUAPANEL Outdoor (Exterior Wall

آنالیز قیمت ساختارهای کناف AQUAPANEl
U= 0.44 W/m2kشاخص هدایت حرارتa=100 mmاندازه پشت تا پشت پروفیل
D=137.5 mm
ضخامت دیوار40.7وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
2.2
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)Rw=50 dB. DIN 4109شاخص عایق صوت
38.5
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)d=12.5 mmضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار خارجی آکواپانل AQUAPANEl (استاندارد NF)
شکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیسازه استاد C 100متر طول2
سازه رانر U 100متر طول0.7
نوار عایق پشت چسبدار 4*15متر طول2.4
اتصالاتمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد0.7
پیچ رولپلاک m6*60mmعدد1.8
لایه گذاریTN25عدد6
RG12.5متر مربع2
TN35عدد12
درزگیریبتونه درزگیرکیلو گرم0.6
نوار درزگیرمتر طول1.5
پودر ماستیک(1)کیلو گرم0.5
لایه گذاری خارجی(Aquapanel (outdoorمتر مربع1
لایه آب بندمتر مربع0.9
SN25عدد11
درزگیری و پوشش خارجیبتونه درزگیر آکواپنلکیلوگرم0.7
اندود پوششی مخصوص آکواپنلکیلوگرم7
نوار درزگیر 10 سانتیمتری آکواپانلمتر طول1.1
شبکه توریمتر مربع1.1
شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار پوششی بدون سازهW611

 

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.