قیمت ساختارهای کناف :

* عوامل اتصال طرفین در محاسبه لحاظ شده است.

*صفحات مسلح سیمانی آکواپانل به صورت افقی و صفحات روکش دار گچی به صورت عمودی

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 60mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

 

(AQUAPANEL Indoor (Interior Wall

 آنالیز قیمت ساختارهای کناف AQUAPANEl
U= 0.44 W/m2kشاخص هدایت حرارتa=100 mmاندازه پشت تا پشت پروفیل
D=125 mm
ضخامت دیوار25.5وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
2.3
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)Rw=42 dB. DIN 4109شاخص عایق صوت
23.3
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)d=12.5 mmضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار داخلی آکواپانل AQUAPANEl (استاندارد DIN)
شکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیسازه استاد CW100 Zinc 275متر طول2
سازه رانر UW100 Zinc 275متر طول0.7
نوار عایق پشت چسبدار 4*15متر طول2.4
اتصالاتمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد0.7
پیچ رولپلاک m6*60mmعدد1.8
لایه گذاریTN25عدد12
RG12.5متر مربع1
درزگیریبتونه درزگیرکیلو گرم0.35
نوار درزگیرمتر طول0.75
پودر ماستیک(1)کیلو گرم0.5
لایه گذاری خارجی(Aquapanel (outdoorمتر مربع1
SN25عدد15
درزگیری و پوشش خارجیچسب پلی اورتانمیلی لیتر50

 

– در صورت عدم نیاز به کاشی کاری روی دیوار داخلی آکواپانل، می توان از اندود نازک کاری آماده Q4 Finish، استفاده نمود

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف، 15.5 سانتی متری W115 (استاندارد DIN)