قیمت ساختارهای کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

 

دیوار پوششی با سازه

آنالیز قیمت ساختارهای کناف Lining) W623)
1.1
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) 

 

a=17 mmاندازه پروفیل
8.3وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)9.3وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
d=12.5 mmضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی با سازه W623
عنوانشکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیسازه F47متر طول2
سازه L25متر طول0.7
نوار عایق پشت چسبدار 4*15متر طول2.8
اتصال مستقیم CT205عدد2.9
LN9عدد5.8
اتصالاتمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد0.7
پیچ رولپلاک m6*60mmعدد3.6
لایه گذاریTN25عدد12
RG12.5متر مربع1
درزگیریبتونه درزگیرکیلو گرم0.35
نوار درزگیرمتر طول0.75
پودر ماستیک(1)کیلو گرم0.5

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
زیرسازی کناف دیوار جداکننده با 1ردیف سازه و 1لایه صفحه گچی در هر طرف