قیمت ساختارهای کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در  محاسبه منظور شده است.

دیوار پوششی بدون سازه

 

آنالیز قیمت ساختارهای کناف W611
8.3وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)8.3وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)d≥ 12.5 mmضخامت پانل
آنالیز مصالح یک متر مربع دیوار پوششی بدون سازه lining) W611)
عنوانشکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
لایه گذاریRG 12.5متر مربع1
پرلفیکس کناف ایرانکیلوگرم3.5
درزگیریبتونه درزگیرکیلو گرم1.2
پودر ماستیک(1)کیلو گرم1
نوار درزگیرمتر طول1.5

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف، 19.5 سانتی متری W115 (استاندارد DIN)