قیمت ساختارهای کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در  محاسبه منظور شده است.

دیوار پوششی بدون سازه

 

آنالیز قیمت ساختارهای کناف W611
8.3 وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2) 8.3 وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2) d≥ 12.5 mm ضخامت پانل
آنالیز مصالح یک متر مربع دیوار پوششی بدون سازه lining) W611)
عنوان شکل مصالح واحد مصرف در متر مربع
لایه گذاری RG 12.5 متر مربع 1
پرلفیکس کناف ایران کیلوگرم 3.5
درزگیری بتونه درزگیر کیلو گرم 1.2
پودر ماستیک(1) کیلو گرم 1
نوار درزگیر متر طول 1.5

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.