قیمت ساختارهای کناف :

* عوامل اتصال طرفین در محاسبه لحاظ شده است.

*صفحات مسلح سیمانی آکواپانل به صورت افقی و صفحات روکش دار گچی به صورت عمودی

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 60mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

 

(AQUAPANEL Outdoor (Ventilated Facades

1.1
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)  

 

23.7 وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2) 24.8 وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی خارجی آکواپانل با سازه 
عنوان شکل مصالح واحد مصرف در متر مربع
زیر سازی سازه CD60 متر طول 2
سازه تراز UD28 متر طول 0.7
LN9 عدد 5.8
براکت CD60 متر 2.90
اتصالات میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm عدد 0.7
پیچ رولپلاک m6*60mm عدد 3.6
لایه گذاری خارجی (Aquapanel (outdoor متر مربع 1
SN25 عدد 11
درزگیری بتونه درزگیری آکواپانل کیلو گرم 0.7
اندود پوششی مخصوص آکواپانل (کناف مارموریت) کیلو گرم 7
نوار درزگیر آکواپانل 33cm متر طول 1.1
شبکه توری متر مربع 1.1

– در صورت عدم نیاز به کاشی کاری روی دیوار داخلی آکواپانل، می توان از اندود نازک کاری آماده Q4 Finish، استفاده نمود

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.