قیمت ساختارهای کناف :

*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.

*فاصله بین پروفیل های T شکل(3600) ، 120 سانتی متر و فاصله بین آویزها نیز حداکثر 120 سانتیمتر توصیه میگردد.

*این آنالیز با فرض نبشی غیر باربر و عامل اتصال با فواصل هر 60 سانتیمتر محاسبه گردیده است.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد 5*5 متر و مساحت 25 متر مربع محاسبه گردیده است.

 

سقف کاذب مشبک Click

0.9
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) 

 

7وزن تقریبی تایل  (kg/m2)7.9وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب مشبک Click
عنوانشکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیپروفیل T3600(داخلی)متر طول1
پروفیل T1200(داخلی)متر طول1.2
پروفیل T600(داخلی)متر طول1
L24*24 داخلیمتر طول0.8
اتصال سقفی HT90عدد1
بست اتصال دوبل فنریعدد1
آویز سیمی 20 سانتی متریعدد2
اتصالاتمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد1
پیچ رولپلاک m6*60mmعدد1.5
درزگیریتایل معمولی رنگ شده 9.5 میلیمتر (سفید)متر مربع0.5

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف، 15 سانتی متری W112 (استاندارد DIN)