قیمت ساختارهای کناف :

*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.

* این آنالیز بر اساس فاصله های زیر برآورد شده است:

  • فاصله سازه باربر 100 سانتیمتر
  • فاصله آویزها 75 سانتیمتر
  • فاصله سازه های پانل خور 50 سانتیمتر

*این آنالیز با فرض نبشی غیر باربر و عامل اتصال با فواصل هر 60 سانتیمتر محاسبه گردیده است.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد 5*5 متر و مساحت 25 متر مربع محاسبه گردیده است.

 

سقف کاذب یکپارچه (آویز نانیوس) (D112 (A

 

 

 ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm)
1.1
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)  

 

a=17 mm اندازه پروفیل
8.3 وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2) 9.3 وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
d=12.5 mm ضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه (آویز نانیوس) (D112 (A
عنوان شکل مصالح واحد مصرف در متر مربع
زیر سازی سازه F47 متر طول 3.4
سازه L25 متر طول 0.8
LN9 عدد 12
اتصال سقفی HT90 عدد 1.9
نوار ترن فیکس متر 0.8
بست اتصال طولی عدد 0.7
اتصال کامل F47 عدد 2.6
اتصالات میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm عدد 1.9
پیچ رولپلاک m6*60mm عدد 1.5
لایه گذاری TN25 عدد 17
RG12.5 متر مربع 1
درزگیری بتونه درزگیر کیلو گرم 0.35
نوار درزگیر متر طول 1.1
پودر ماستیک(1) کیلو گرم 0.5

 

* آویز نانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل موارد زیر می باشد:

مصالح مصرف در واحد آویز
رکاب F47 1
آویز 40 سانتیمتری 1
پین نانیوس 1

 

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.