قیمت ساختارهای کناف :

*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.

* این ساختار با در نظر داشتن محدودیت های زیر قابل اجرا می باشد:

 – سطح سقف کاذب کمتر از 50 متر مربع

– دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر

– ارتفاع آویز گیری کمتر از 50 سانتیمتر

سقف مسطح و فاقد شکستگی

*این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است:

– فاصله سازه ها 50 سانتیمتر

– فاصله آویز ها 125 سانتیمتر

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد 6*4 متر و مساحت 24 متر مربع محاسبه گردیده است.

 

سقف کاذب یکپارچه (آویز نانیوس) (D112 (B

 

 

 ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm)
1.3
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)  

 

8.3 وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2) 9.6 وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه (آویز نانیوس) (D112 (A
عنوان شکل مصالح واحد مصرف در متر مربع
زیر سازی سازه F47 متر طول 2.2
سازه L25 متر طول 0.8
LN9 عدد 11
نوار ترن فیکس متر 0.8
آویز نانیوس * عدد 2.7
اتصالات میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm عدد 1.9
پیچ رولپلاک m6*60mm عدد 1.5
لایه گذاری TN25 عدد 17
RG12.5 متر مربع 1
درزگیری بتونه-درزگیری-کناف بتونه درزگیر کیلو گرم 0.35
نوار درزگیر متر طول 1.1
پودر ماستیک پودر ماستیک(1) کیلو گرم 0.5

 

* آویز نانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل موارد زیر می باشد:

مصالح مصرف در واحد آویز
رکاب F47 1
آویز 40 سانتیمتری 1
پین نانیوس 1

 

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.