قیمت ساختارهای کناف :

*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.

*این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است:

  • فاصله سازه باربر 100 سانتیمتر
  • فاصله آویز ها 95 سانتیمتر
  • فاصله سازه های پانل خور 31/25 سانتیمتر

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد 6*4 متر و مساحت 24 متر مربع محاسبه گردیده است.

 

سقف کاذب یکپارچه آکوستیک و تصفیه کننده هوا (آویز نانیوس) D127

 ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm)
3.3
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)  

 

9.4 وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2) 12.7 وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه آکوستیک و تصفیه کننده هوا D127
عنوان شکل مصالح واحد مصرف در متر مربع
زیر سازی سازه F47 متر طول 4.6
سازه L25 متر طول 0.8
LN9 عدد 2.8
نوار ترن فیکس متر 0.8
آویز نانیوس * عدد 1.4
بست اتصال طولی CD60 عدد 0.9
اتصال کامل CD60 عدد 4
اتصالات میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm عدد 1.4
پیچ رولپلاک m6*60mm عدد 1.5
لایه گذاری TN25 عدد 25
RG12.5 متر مربع 1
درزگیری بتونه TRIAS کیلو گرم 0.1

 

* آویز نانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل موارد زیر می باشد:

مصالح مصرف در واحد آویز
چنگک CD60 1.3
آویز 40 سانتیمتری 1.3
پین نانیوس 1.3

 

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.