ديوارهای جداکننده و میانقابی به لحاظ لرزه ای بايد دارای سه خصوصیت باشند:

     1-  باید سبک باشند.
     2- باید دارای پايداری جانبی در برابر نيروهای عمود بر صفحه خود باشند.
     3- باید منعطف باشند، به طور یکه برای حرکات جانبی سازه مزاحمت ايجاد ننمايد.

در اين بررسی، نتايج آزمايشات لرزه ای انجام شده در مرکز تحقیقات و آزمایشات آرسنال وین بر روی ديوارهای غیر باربر کناف مورد مطالعه قرار گرفته و مشخص م یگردد که ديوارهای کناف دارای مزاياي زير می باشند:

 

دیوار کناف     

     

     1- وزن بسيار کم در مقايسه با ديوارهای بنايي
     2- پايداری موضعی و استحکام در برابر نيروهای زلزله
     3- رفتار ميانقابی ايده آل با توجه به انعطاف پذيری و جزئيات اجرايي
     4- مناسب جهت مجزا سازی ديوار از سازه
     5- عدم شکست انفجاری و عدم ايجاد آوار

مطابق با نمودار مشخص می شود که ديوارهای کناف، % 60 – % 90 از ديوارهای معمولی سبک تر هستند. ديوارهاي بنايي غير باربری که در ساختمان ها استفاده مي شود،حداقل بين 65 – 220 كيلوگرم بر متر مربع وزن دارند؛ در صورتيك‌ه م يتوانيم همان بهره را از ديوارهاي کناف بگيريم که فقط 25 كيلو گرم بر متر مربع وزن دارند واین اختلاف در وزن واحد سطح ديوار، رقم بسيار بزرگ و قابل توجهي است.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
آموزش اجرای دیوار دکوراتیو کناف

کناف ، قیمت کنا ، کناف جیست ، کناف سقف ، کناف دکوراتیو

ديوارهای غیر باربر کناف به خوبی می توانند در مقابل نيروهای زلزله در امتداد عمود بر صفحة خود مقاومت کنند آزمايشات نشان میدهد که ديوارهای کناف به خوبی در برابر شتا بهايی به بزرگی بيش از 5g مقاومت دارند . اين در حالي است که شتاب مبنای طرحدر زلزله خيزترين مناطق ايران حداکثر 0/35g در نظر گرفته می شود.

 

گچبرگ کناف ، دیوار کناف ، سازه کناف ، رانر ، استاد

بار جانبی عمود بر صفحه دیوار

ابعد کناف ، اندازه کناف ، قیمت کناف

حداکثر شتاب جانبی قابل تحمل دیوار

 

جدول زیر لنگرهای خمشی و جابه جاي یهای به وجود آمده در ديوارهای تک لایه و دو لایه کناف بر اثر شتاب جانبی عمود بر صفحه 0/5g را نشان می دهد.

کناف دکوراتیو ، کناف سقفی ، قیمت کناف ، گچبرگ کناف

 

لنگر خمشی و جا به جایی ناشی از شتاب جانبی عمود بر صفحه 

ديوارهای غیر باربر کناف دارای رفتار ميانقابی ايده آل بوده و کاملاً انعطاف پذير می باشند. با قرار دادن فاصلة آزاد ميان ديوار و سازه به اندازة تغيير مکان نسبی حداکثر طبقه و با اجرای اتصالات کشويی لغزان، می توان ديوارهای کناف را کلاً از قاب های سازه جدا نمود. در اين حالت، از اثرات متقابل بين ديوار و سازه به طور کامل جلوگيری می شود. همچنين، ديوار دچار شکست انفجاری نشده و آوار به جا نمی گذارد.

پانل سقفی ، جک بلابر پانل سقفی ، تفنگ کناف ، کناف

جا به جایی طبقه بر اثر نیروی جنبی درون صفحه

پنل کناف ، گچبرگ کناف ، شرکت کناف ، کی پلاس

جزئیات اطلاعات کشویی لغزان