در این بخش می خواهیم تا در چند بخش ، اتصالات فلزی و آویز سازه کناف را معرفی کنیم.

در بررسی اتصالات کناف 4 بخش داریم و در بخش آویز کناف 3 بخش داریم.

حالا با این مقدمه دست به معرفی اتصالات فلزی و آویز کناف میکنیم.

 

1- اتصالات فلزی

براکت ، براکت کناف ، براکت مستقیم ، براکت مستقیم کناف

1-1  براکت (اتصال مستقیم)

زماني که فاصله سقف کاذب با سقف اصلي کم است، از اين قطعه
جهت اتصال زيرسازي سقف کاذب به سقف اصلي استفاده مي شود.
براکت در دو نوع، براي سازه هاي CD60 و F47 توليد و عرضه مي شود.

 

 

 

F47 ، اتصال سقف ، آویز کناف

 

1- 2 قطعه اتصال طولي

از اين قطعه جهت اتصال سازه هاي باربر يا پنل خور در امتداد طولي
يکديگر استفاده مي شود. اين قطعه در دو نوع، براي سازه هاي CD60
و F47 توليد و عرضه مي شود.

 

 

 

اتصال کامل F47

1 – 3 قطعه اتصال کامل

از اين قطعه در سقف هاي D112a.ir جهت اتصال سازه باربر (فوقاني)
به سازه پنل خور (تحتاني) و ايجاد يک شبکه استفاده مي شود. اين
قطعه در دو نوع، براي سازه هاي CD60 و F47 توليد و عرضه مي شود.

 

 

 

1 – 4 قطعه اتصال نيمه

از اين قطعه در جايي که استفاده از قطعه اتصال کامل مقدور نباشد،
استفاده مي شود. اين قطعه، براي سازه هاي CD60 و F47 توليد و
عرضه مي شود.

 

 

 

 

2 – آويزها

 

 

2 – 1 آویز سیمی

برای سقف مشبک، آویزهای مختلفی وجود دارد که معمول ترين آن ها
آويز با مفتول گالوانيزه (به قطر 4 ميليمتر)و فنر دوتايي (جهت تنظيم
ارتفاع) مي باشد.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
سقف کاذب

 

 

 

 

 

 

 

 

آویز UH36

 

2 – 2  آویز UH36

از این پروفیل جهت آویزگیری در سقف های کاذب یکپارچه (آویز
ترکیبی) استفاده می شود. این سازه توسط اتصال HT90 به سقف
اصلی و توسط اتصال مستقیم (براکت) به سازه باربر متصل می گردد.

 

 

 

آویز نانیوس ، قیمت نانیوس

 

2 – 3  عامل اتصال HT90

از HT90 جهت اتصال آویز سیمی یا آویز ترکیبی (تشکیل شده از سازه
UH36 یا U50 ) به سقف اصلی استفاده می شود.

 

2 – 4 آويز نانيوس

از اين قطعه جهت اتصال زيرسازي سقف کاذب یکپارچه به سقف اصلي
استفاده مي شود. خصوصيات برجسته فني آويز نانيوس شامل سهولت و
سرعت زياد در آويزگيري، مقاومت در برابر زلزله، مقاومت در برابر حریق
و ارتفاع آويز قابل توجه (حداکثر 4 متر) مي باشد. آويز نانيوس از اجزاء
زیر تشکيل شده است:

ƒ قطعه اتصال سقفي(که از این پس آویز گفته می شود)
ƒ قطعه افزایش طول ۳ متری (براي افزايش ارتفاع آويز)
ƒ قطعه اتصال به زيرسازي: اين قطعه در دو نوع رکابدار و بدون رکاب
(که از این پس به ترتیب رکاب و چنگک گفته می شود) و براي
ساز ه هاي CD60 و F47 توليد و عرضه مي شود.
ƒ سوزن تنظيم ارتفاع (که از این پس پین گفته می شود)
ƒ قطعه رابط (برای اتصال آویز و قطعه افزایش طول به یکدیگر)

 

 

نکته : توصیه می شود پس از اجرای پین نانیوس ، سر قسمت بلندتر مطابق شکل زیر خم شود.

 

HT90 . uh36 . f47 . L25