سقف زیر سقف

امکان اجرای یک سقف کاذب زیر سقف کاذب دیگر در این سیستم وجود دارد.
معمولا زمانیکه الزاماتی نظیر مقاومت در برابر حریق و عایق صوتی بالا و
یا طرح های دکوراتیو تواما در یک سقف وجود داشته باشند،
پیشنهاد می گردد از ساختار سقف زیر سقف استفاده گردد.

 

1- سقف کاذب یکپارچه D112 دارای کد حریق (سقف فوقانی)
نوع سقف کاذب D112a و نوع زیرسازی CD60 و آویز نانیوس
– سقف کاذب فوقانی بایستی بطور کامل اجرا گردد
و حذف یک یا چند المان از سقف یاد شده مجاز نمی باشد.
– فواصل زیرسازی سازه های باربر و آویزهای سقف فوقانی
از (جدول 2) اطلاعات عملکردی ساختارها استخراج گردد.
2 – سقف کاذب یکپارچه D112 فاقد کد حریق (سقف زیرین) نوع سقف کاذب D112 و نوع زیرسازی CD60
– عامل اتصال سقف زیرین به سقف فوقانی، پیچ چند منظوره FN میباشد.
– محل این اتصال و آویزها دقیقا بایستی منطبق بر سازه های پنل خور سقف فوقانی باشد.
– حداکثر وزن کل سقف زیرین به انضمام متعلقات آن، 15 کیلوگرم در هر متر مربع در نظر گرفته شود.

سقف زیر سقف

 

در صورت استفاده از پانل های آکوستیک Cleaneo در سقف کاذب زیرین،
حداکثر بار مجاز وارده به پانل ها 5/ 0 کیلوگرم و حداکثر بار مجاز وارده به سازه ها 3 کیلوگرم می باشد.

 

حداکثر فواصل سازه های پنل خور، باربر و آویزهای سقف زیرین

سقف زیر سقف

 

 

سقف زیر سقف

 

 

سقف کاذب D112a بدون کد حریق حداکثر فاصله سازه های باربر و آویزها: سازه F47 و آویز ترکیبی

 

 

سقف کاذب D112a بدون کد حریق یا دارای کد حریق از پا یین سقف کاذب حداکثر فاصله ساز ههای باربر و آویزها: سازه CD60 و آویز نانیوس یا براکت

 

– ضخامت ورق سازه های سقفی ۶/ ٠ میلیمتر می باشد.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
عایق کاری و دلایل آن

نکته فنی: زیرسازی ترکیبی زیر (متشکل از سازه های F47 و CD60)
برای سقف های کاذب D112a با پوشش یک لایه پنل ۵/ ۱۲ میلیمتری (ساختار بدون کد حریق) قابل اجرا می باشد:

– سازه پنل خور: F47 به فواصل ۵٠ سانتیمتر
– سازه باربر: CD60 به فواصل ۱٠٠ سانتیمتر
– آویز: نانیوس، براکت یا آویز ترکیبی به فواصل ۱٠٠ سانتیمتر

توضیح این که سازه های پنل خور توسط قطعه اتصال کامل CD60 به سازه های باربر متصل می شوند.

 

سقف کاذب D112a دارای کد حریق از بالای سقف کاذب حداکثر فاصله ساز ههای باربر و آویزها: سازه CD60 و آویز نانیوس یا براکت

 

سقف کاذب D112a بدون کد حریق حداکثر فاصله آویزها: سازه F47 و آویز ترکیبی

 

سقف کاذب D112b بدون کد حریق یا کد حریق از پا یین سقف کاذب حداکثر فاصله آویزها: سازه CD60 و آویز نانیوس یا براکت

 

ضخامت ورق سازه های سقفی 6/ 0 میلیمتر می باشد.
– لایه عایق پشم معدنی مطابق با DIN EN 13162 بخش 3.1.1
S مصالح ساختمانی رده A با نقطه ذوب حداقل 1000 درجه سانتیگراد مطابق با 17 – DIN4102

 

سقف کاذب D112a/b بدون کد حریق حداکثر فاصله سازه های پنل خور: بر اساس DIN 18181

 

سقف کاذب D112a دارای کد حریق از پایین و یا بالای سقف کاذب مقاومت در برابر حریق: بدون در نظر گرفتن مقاومت سقف اصلی

سقف زیر سقف

 

لایه عایق پشم معدنی مطابق با DIN EN 13162 مصالح ساختمانی رده A با نقطه ذوب حداقل 1000 درجه سانتیگراد مطابق با 17 – DIN

 

سقف کاذب D112a/b دارای کد حریق از پایین و بالای سقف کاذب مقاومت در برابر حریق: با در نظر گرفتن مقاومت سقف اصلی

سقف زیر سقف