عوامل اتصال

در ساختارهاي داراي کد حريق « از پايين و بالاي سقف کاذب » يا « از بالاي سقف کاذب »، برای اتصال آويز به سقف اصلی، استفاده از عامل اتصال داراي تاييديه براي مصرف در ساختارهاي داراي کد حريق الزامي است. مهار چکشي کناف از جمله اين نوع عوامل اتصال است.

سازه تراز

اجرای سازه تراز در سقفهاي کاذبي که داراي کد حريق هستند الزامي است (چه در لبه های باربر و چه در لبه های غير باربر).

زیرسازی

حداقل ارتفاع آويز، فاصله آويزها و فاصله سازه ها بر اساس کد حريق مورد نظر تعيين می شود (به بخش اطلاعات عملکردی ساختارها رجوع شود).

تاسيسات

– نفوذ کابل برق در سقف های کاذب مقاوم در برابر حريق در صورتی مجاز است
که کابل به صورت تک بوده و محل نفوذ آن کاملا توسط ملات گچ (یا مواد مشابه نظير پرلفیکس) پر و مسدود گردد.
در صورتی که سقف سازه ای در ساختار مقاوم در برابر حريق مشارکت داشته باشد، حفره ايجاد شده بايد با ملات سیمانی کامل پر و مسدود گردد.

– ادوات نفوذی نظیر روشنایی ها و بلندگوهای سقفی توکار بايد به ترتیبی پوشش و محافظت شوند
(یا از نوع مقاوم در برابر حریق انتخاب شوند) که از محل آنها منفذی برای عبور آتش ایجاد نشود.

– برخی مسیرهای تاسیساتی (نظير داکت های برق، کانالهای تهويه و شوت های زباله)، ميان طبقات و فضاهای ساختمان ارتباط ايجاد نموده و امكان نفوذ و سرايت آتش را فراهم می نمایند. بنابراين عوامل اتصال پوشش و محافظت اين گونه مسيرها دارای اهميت اساسي بوده و در طرح ساختمان بايد در نظر گرفته شود.

– تاسيسات بايد به نحوی به سقف سازه ای مهار و محافظت گردند که در طول حریق سقوط نکرده و بار اضافی به سقف کاذب وارد ننماید.

 

عوامل اتصال

 

لايه عايق

– لايه عايق و لایه پوششی که بعدا توضیح داده می شود بايد به گونه ای اجرا شود
که شکاف، درز و يا فاصله خالی بين قطعات عايق وجود نداشته باشد.
همچنين، اصول حصير چينی در نصب لايه عايق باید رعايت شود.

– ضخامت، چگالی و ساير خواص لايه عايق پشم معدنی مصرفي بر اساس کد حريق مورد نظر تعيين می شود.
در برخی ساختارها، ممکن است از عايق های با مشخصات خاص استفاده شود
(به عنوان مثال، دارا بودن دمای ذوب بالاتر از 1000 درجه سانتیگراد ).

– نصب عایق در فضای تاسیساتی پشت سقف کاذب، بنا به نوع ساختار ممکن است
اثر مثبت (جلوگیری از عبور حرارت و افزايش مقاومت ساختار در برابر حريق)
یا اثر منفی (تجمع حرارت در فضای پشت سقف کاذب) بر عملکرد ساختار در برابر حریق داشته باشد.
بر همين اساس، در برخی ساختارها استفاده از لايه عايق مجاز نمی باشد.
رجوع به جداول مرتبط در دفترچه اخير و توجه به تذکراتی که در اين خصوص ارائه شده است، الزامی است.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دانلود مشخصات فنی کناف AMF

لایه های پوششی

در سقف هايي که کد حريق در آن ها مطرح است، از صفحات گچي نوع FR يا FM استفاده مي شود. ضخامت و تعداد لایه های پوششی بر اساس کد حريق مورد نظر تعيين می شود. عوامل اتصال

 

لایه های پوششی

 

(لایه پوششی) درز انقطاع

در ساختارهای دارای کد حريق، درزهای انقطاع از طريق اجراي اتصالات كشويي لغزان تامين میگردند.

 

درزگیر انقطاع

 

عوامل اتصال بازشوها

در اجرای ساختارهای مقاوم در برابر حريق، یکی از نقاط ضعف مهم، بازشوها می باشند.
مواردی نظير روشنايي هاي توکار، دريچه هاي بازديد، خروجي هاي تهويه،
بلندگوهای سقفی و نازل های اطفای حريق بايد با جزئيات ويژه اجرا و در برخی موارد از نوع مقاوم در برابر حريق انتخاب شوند.

(لایه پوششی) درزگیری

– در ساختارهای دارای کد حريق، درزگيری بسيار حائز اهميت است.
كليه منافذ و راههای عبور آتش بايد به طور کامل پر شوند،
به نحوی که ساختاری نفوذ ناپذير و يکپارچه حاصل شود (ساختار باید کاملا آتش بند شود).

– توجه به درزهای ميان صفحات و محل نفوذ پيچها اهميت ويژه داشته
و درزها و سر پيچ ها بايد با بتونه درزگیر کناف کاملا پر شوند.

– در ساختارهای چند لایه، درزگیری لایه های زیرین با بتونه درزگیر کناف الزامی است.
استفاده از نوار درزگیر برای درزگیری لایه های زیرین ضرورت ندارد.

– عوامل اتصال و محل اتصال سقف کاذب به عناصر پیرامونی بايد با بتونه درزگیر کناف کاملا پر شود،
به نحوی که هيچ گونه روزنه ای برای نفوذ حريق وجود نداشته باشد.
توجه شود که خمیر درزبندی که برای صدابندی به کار م یرود، بايد حداقل از نوع B2 بوده و به ضخامت حداقل 5 میلیمتر توسط بتونه درزگیر کناف کاملا پوشانده شود. عدم رعايت جزئيات اخير، موجب ذوب شدن خمیر درزبند و باز شدن روزنه ای جهت نفوذ آتش خواهد شد.

(لایه پوششی)گچ پوششی

در ساختارهای دارای کد حريق، اجرای لايه گچ لایه پوششی کناف به ضخامت حداقل 2 ميليمتر بر کل سطح صفحات توصيه می شود.

بارگذاری

در كليه ساختارهای دارای کد حریق (به جز ساختار سقف زير سقف)، اتصال بار به سقف کاذب مجاز نبوده و هر گونه بار فقط بايد به سقف اصلي متصل گردد.