در این مقاله میخواهیم نحوه اجرا کناف دیوار های پوششی از نوع w را با هم مرور و آموزش ببینیم .

اجرای دیوار پوششی W631 با چانه های پرلفیکس و لایه نازک بتونه درزگیر

 

بازشو دیوار کناف

 

اجرا کناف دیوار پوششی W624 با چانه های پرلفیکس

 

قیمت بازشو کناف

 

 

 

ابعاد بازشو کناف

 

اجرا کناف دیوار پوششی W611 با زیرسازی از نوار پنل

 

اجرای بازشو کناف

 

 

 اجراي بازشو ها

ƒ يک نوار پيوسته از خمير پرلفيکس در لبه هاي پيراموني بازشو ها
( نظير در و پنجره ) بايد اجرا شود.
ƒ براي پوشش کاري سطح محيطي درون بازشو ( که در ضخامت
جداره قرار دارد )، توصيه ميشود که خمير پرلفيکس بر تمام
سطح اجرا شود.
ƒ چهارچوب در و پنجره و بدنه جعبه آتش نشاني و تابلوی برق
توکار، به ديوار زمينه متصل می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای بازشو پنجره در ساختار W611.

 

 

بازشو کناف

اجرای بازشو

بازشو

 

 نصب تاسيسات الکتريکي و مکانيکي

ƒ يک نوار پيوسته از خمير پرلفيکس در لبه هاي پيراموني منفذهاي
تاسيساتي )نظير کليد و پريز و خروج يهاي آب و فاضلاب( بايد اجرا
شود.
ƒ شريان هاي الكتریکی و مكان آن  بايد قبل از نصب صفحات، بر روي ديوار
زمينه نصب و داراي استحكام كافي باشند. در صورت وجود فاصله آزاد
کافي ميان لايه پوششي و ديوار زمينه، شريان هاي تاسيساتي از اين فضا
عبور مي کنند. زماني که فاصله بيشتري جهت عبور تاسيسات مورد نياز
باشد، بايد شيار زني بر روي ديوار زمينه انجام پذيرد.
ƒ در ساختارهاي W631 و W624 ، از قوط يهاي برق ويژه
ساختار خشک ( متصل شونده به پنل ) استفاده مي شود. در ساختار
W611 ، نصب قوطي هاي برق بر روي ديوار زمينه ارجح است.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
آموزش اجرای قفسه با کناف

 

 اجراي درز انقطاع

در لايه هاي پوششي پيوسته با طول زياد، بايد درز انقطاع
ايجاد نمود. به طور معمول، براي فواصل حداکثر هر 15 متر
در پوشش هاي مستقيم و پيوسته، يک درز انقطاع در نظر گرفته
مي شود. همچنين، احتمال جابجايي و ايجاد ترک در محل اتصال
ديوارهاي بنايي با عناصر غير هم جنس ( نظير ستو نهاي بتني )
وجود دارد؛ لذا ایجاد درز انقطاع از طریق به کارگیری ترن فیکس
در چنين نقاطي نيز توصيه ميشود*.
* براي کسب اطلاعات بيشتر، به مبحث «ديوارهاي جداکننده کناف » رجوع شود.

 

تذکر :

در اجرای درزهای انقطاع، علاوه بر ایجاد درز در لایه های
پوششی باید به تفکیک دیوار زمینه نیز توجه شود.

 

 درزگيري و آماده سازي**
 ضوابط بارگذاری

بارهاي سبک ( نظير ساعت و قاب عکس ) را مي توان مستقيما و در هر
نقطه اي بر روي صفحات نصب نمود. بارهاي سنگين )نظير قفسه آشپزخانه
و جعبه آتش نشاني و تابلوی برق روکار( بايد توسط عوامل اتصال مناسب به
ديوار زمينه متصل شوند. عوامل اتصال مذکور بايد از خمير بين پنل و ديوار
زمينه عبور کرده و به ميزان کافی در ديوار زمينه نفوذ کنند. اجرای بارهای
گسترده مانند کاشی کاری بر روی دیوار فوق مجار نمی باشد.

 

 ضوابط مرتبط با ساختارهاي داراي کد حريق

ساختارهاي ديوار پوششي بدون سازه فاقد کد حريق مي باشند.

 

 

 

اطلاعات عملکردي ساختارها