قیمت ساختارهای کناف :

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.

* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 2*40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در  محاسبه منظور شده است.

دیوار با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف

آنالیز قیمت ساختارهای کناف (W116 (26 cm
U= 0.60 W/m2kشاخص هدایت حرارتفضای تاسیساتی 

X= 70 mm

a≥170 mmاندازه پشت تا پشت پروفیل
D≥260 mmضخامت دیوار36.1وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
3.6
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)Rw=52 dBشاخص عایق صوت
32.5وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری  (kg/m2)d=2*12.5 mm=25 mmضخامت پانل
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 26 سانتی متری W116 (استاندارد NF)
شکلمصالحواحدمصرف در متر مربع
زیر سازیاستاد کنافسازه استاد C 70متر طول4
رانر کنافسازه رانر U 70متر طول1.4
نوار عایق کنافنوار عایق پشت چسبدار 4*15متر طول4.9
اتصالاتمیخ مهار فولادی کنافمیخ مهاری فولادی سقفی m6*35mmعدد1.4
پیچ رولپلاک کنافپیچ رولپلاک m6*60mmعدد3.6
لایه گذاریپیچ TN25 کنافTN25عدد25
کنافRG12.5متر مربع4.1
پیچ TN35 کنافTN35عدد24
درزگیریبتونه کنافبتونه درزگیرکیلو گرم1.2
نوار درزگیر کنافنوار درزگیرمتر طول1.5
پودر ماستیک کنافپودر ماستیک(1)کیلو گرم1

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار خارجی آکواپانل AQUAPANEl (استاندارد NF)

دیدگاهتان را بنویسید