قیمت ساختارهای کناف :

*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.

*فاصله بین پروفیل های T شکل(3600) ، 120 سانتی متر و فاصله بین آویزها نیز حداکثر 120 سانتیمتر توصیه میگردد.

*این آنالیز با فرض نبشی غیر باربر و عامل اتصال با فواصل هر 60 سانتیمتر محاسبه گردیده است.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد 5*5 متر و مساحت 25 متر مربع محاسبه گردیده است.

 

سقف کاذب مشبک با پروفیل های Ultraline

1
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2)  

 

3.8 وزن تقریبی تایل  (kg/m2) 4.8 وزن تقریبی کل ساختار  (kg/m2)
آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب مشبک با پروفیل های Ultraline
عنوان شکل مصالح واحد مصرف در متر مربع
زیر سازی پروفیل Ultraline3600 متر طول 1
پروفیل Ultraline1200 متر طول 1.2
پروفیل Ultraline600 متر طول 1
پروفیل W-shape متر طول 0.8
اتصال سقفی HT90 عدد 1
بست اتصال دوبل فنری عدد 1
آویز سیمی 20 سانتی متری عدد 2
اتصالات میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm عدد 1
پیچ رولپلاک m6*60mm عدد 1.5
درزگیری تایل معمولی رنگ شده 9.5 میلیمتر (سفید) متر مربع 1

 

 

درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* تایل های قابل استفاده با پروفیل Ultraline ، از نوع معدنی AMF  و لبه VT-S-15F میباشد.