سقف کاذب

معرفی

بطور كلی اجزای تشكیل دهنده سیستم ساخت و ساز خشک عبارتند از

صفحات روكش دار گچی يا مسلح سیمانی، پروفیل های گالوانیزه سرد نورد شده يا چوب، ادوات اتصال و مصالح درزگیری.

با استفاده از اجزای ياد شده می توان ساختارهای مختلفی نظیر ديوار جداكننده، ديوار پوششی، سقف كاذب و سیستم های محافظت در برابر حريقتیر و ستون و شريان های تاسیساتی را اجرا نمود.

 

مرور ساختار

 سقف کاذب

سقف هاي كاذب ساختارهاي سبكي هستند كه به واسطه تولید صنعتي،

داراي مشخصات فني استاندارد بوده و جايگزين بسیار مناسبي براي سقف هاي كاذب غیر استاندارد ساخته شده بارابیتس و گچ مي باشند.

اين ساختارها بطور كلی به انواع يكپارچه و مشبک تقسیم بندی می شوند.

 

سقف کاذب یكپارچه

سقف کاذب یکپارچه شامل زيرسازي سبک فولادي معلق ساخته شده با مقاطع C و L ،U بوده كه صفحات روك شدار گچي در يک يا دو لايه، به وسیله پیچ مخصوص بر روي آنها نصب مي شوند.

درزهاي میان اين صفحات به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیري شده و بدين ترتیب سطحي يكپارچه و بدون درز حاصل می شود.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
سقف کاذب مشبک Click

سطح بدست آمده قابلیت اجراي رنگ و پوششهاي ديگر را خواهد داشت.

فضاي خالي پشت سقف كاذب، امكان استفاده از انواع عايقهای حرارتي و صوتي را فراهم نموده و عبور و دسترسي به تأسیسات الكتريكي و مكانیكي را میسر می سازد.

 

سقف کاذب مشبک

سقف کاذب مشبک از شبكه سازه هاي سپري( Tشکل ) و تايل هاي سقفي تشكیل مي شوند. شبكه مذكور به وسیله آويزهاي قابل تنظیم، به سقف اصلي متصل گرديده

و تايلها به صورت وزني درون اين شبكه قرار  مي گیرند.

فضاي خالي پشت سقف كاذب،

امكان استفاده از لايه عايق را فراهم نموده و بدين ترتیب مي توان به مشخصات عملكردي نظیر جذب صوت بالا دست يافت.

ويژگي هاي مثبت فراوان اين نوع سقف كاذب

باعث گسترش استفاده از آن در فضاهاي اداري، تجاري، درماني و آموزشي شده است. اين نوع سقف را مي توان به تنهايي يا در تركیب با سقف كاذب يكپارچه اجرا نمود.