اجرای آویزها:

سازه به وسيله ريسمان رنگ پاش، محل اجراي آويزها بر روي سقف اصلي مشخص مي شود.
با استفاده از عامل اتصال مناسب، آویز به سقف اصلي متصل مي شود.

براي اين منظور و بسته به نوع و شرايط سقف اصلي، مي توان از مهار چکشي (برای سقف های بتنی) و يا مهارهاي ويژه اعضاي توخالي (برای

بلوک هاي سقفي سفالي يا سيماني در سقف هاي تيرچه بلوک) استفاده نمود.

فواصل آويزها بر اساس رده وزني سقف کاذب کناف و نوع مقاومت در برابر حريق و از طريق جداول مندرج در اين دفترچه استخراج مي شود.

در صورت نياز به افزايش ارتفاع آويز، از قطعه رابط نانيوس استفاده مي شود.

به منظور اجرای پیچ اولین آویز در فاصله ۱۰ سانتیمتری از دیوار، زمینه در سقف های کاذب یکپارچه که معمولا جای دست مناسبی نداشته یا پیچ

کردن بصورت مستقیم توسط دستگاه پیچ زن به راحتی امکان پذیر نمی باشد، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

 

۱- استفاده از کوپلینگ سرکج. ۲- باربر کردن نبشی تراز و حذف اولین آویز در فاصله ۱۰ سانتیمتری. ۳- استفاده از رکاب نانیوس. ۴- استفاده از آویز

ترکیبی به همراه بست اتصال کامل تا شده (دوبل) و براکت و پیچ زنی از یک سمت.

نکات فني سازه :

ƒ قبل از اجراي هر گونه آويز، بايد وضعيت اجزای سازه سقف اصلي از نظر استحکام بررسي شود (به ويژه در سقف هاي تيرچه بلوک و سقف هاي بتني).

همچنين، براي انتخاب نوع عامل اتصال، بايد از مناسب بودن آن براي سقف اصلي اطمينان حاصل نمود.

ƒ آويزگيري از عناصر تاسيساتي موجود در فضاي پشت سقف کاذب تحت هيچ شرايطي مجاز نبوده و آويزها صرفا بايد به سقف اصلي متصل شوند.

عدم رعايت اصول اخير، م یتواند موجب ناپايداري سقف کاذب و يا انتقال ارتعاشات و لرز شها (ناشی از تاسیسات) و ايجاد ترک در محل درزها شود.

ƒ زماني که ارتفاع آويزگیری کم است، از براکت جهت اتصال زيرسازي به سقف اصلي استفاده مي شود. براي اين منظور، براکت توسط عامل اتصال

مناسب به سقف اصلي متصل شده و پروفي لهاي باربر توسط دو عدد پيچ LN به براکت متصل مي شوند.

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
10 طرح زیبا با کناف

ƒ در صورت وجود ساختار بدون کد حريق و ارتفاع آويزگيري کمتر از 150 سانتيمتر م يتوان از آويزهای ترکيبي زير به جاي آويز نانيوس استفاده نمود:

آويز ترکيبي 1: اين آويز ترکيبي از قطعه اتصال سقفي HT90 و سازه U50 ساخته مي شود. براي اين منظور، قطعه HT90 به سقف اصلی متصل شده و

U50 توسط دو عدد پيچ LN به آن متصل مي شود. انتهای سازه U50 به صورت زبانه بریده می شود تا بتواند سازه سقفی را در بر بگیرد. سازه سقفی به

وسیله دو عدد پيچ LB به سازه U50 متصل مي شود.

آويز ترکيبي 2:

اين آويز ترکيبي از قطعه اتصال سقفي HT90 ، سازه UH36 و براکت ساخته م يشود. براي اين منظور، قطعه HT90 به سقف اصلی

متصل شده و سازه UH36 توسط دو عدد پيچ LN به آن متصل م يشود. براي اتصال سازه سقفی به اين آويز ترکيبي، از براکت استفاده م يشود؛

بدين ترتيب که براکت مانند يک رکاب، سازه سقفی را احاطه کرده و توسط دو عدد پيچ LN به UH36 متصل شده و سپس سازه سقفی توسط

دو عدد پيچ LN به براکت متصل مي شود.

آویز

اجرای ساز ههای باربر:

سازه هاي باربر توسط رکاب به آويز متصل مي شوند. با توجه به تراز مورد نظر، رکاب توسط سوزن تنظيم ارتفاع به آويز
متصل مي شود. سازه باربر توسط دو عدد پيچ LN به رکاب متصل می شود.

اجرای سازه های پنل خور:

سازه هاي پنل خور توسط قطعه اتصال کامل يا قطعه اتصال نيمه، به ساز ههاي باربر متصل مي شوند.

اجرای سازه های بابر

اجرای سازه های باربر

اجراي زيرسازي D112b :

روش اجراي زيرسازي در سقف D112b ، مشابه سقف D112a است؛ با اين تفاوت که سازه گذاري در يک جهت
انجام مي شود. در اجراي اين نوع سقف بايد توجه نمود که براي اتصال سازه ها به آويز، از چنگک استفاده م یشود؛ زيرا در صورت استفاده از رکاب،
اتصال صفحات به زيرسازي به خوبی صورت نمی گیرد.

اجراي زيرسازي D112b