اجراي بازشوها در سقف

بازشوهايي نظير دريچه هاي بازديد، خروجي هاي تهويه و چراغ هاي توکار در سقف هاي کاذب به سادگي اجرا مي شوند. در اجرای بازشوها، موارد زير بايد در نظر گرفته شوند:

– برای ايجاد یک بازشو در سقف کاذب، استفاده از تمهيدات مناسب جهت حفظ استحکام، يکپارچگي و ايستايي ساختار ضروري است. قاعده كلي کار بر اين است که چنانچه اجرای بازشو موجب قطع سازه های سقفی شود، بايد از سازه هاي کمکي و آويز هاي اضافه براي حفظ يكپارچگي و ايستايي ساختار استفاده نمود.
– جهت نصب ادوات نفوذی نظیر روشنايي هاي سقفي توکار، در نظر گرفتن حداقل فضاي تاسیساتی پشت سقف کاذب براي جاسازي اين ادوات ضروري است.
– چنانچه وزن ادواتی نظیر روشنايي ها از ميزان مجاز بيشتر باشد، استفاده از آويزهاي کمکي براي حفظ ايستايي ساختار ضروري خواهد بود.
– برای دریچه هایی با ابعاد ۴٠ ×۴٠ و بزرگتر م یبایست بطور جداگانه ای از سقف اصلی آویزگیری صورت پذیرد.
– فاصله (دریچه) سقف کاذب تا ادوات پشت آن (تاسیسات) باید بیشتر از ۳ سانتیمتر باشد.

بازشوها

اجرای اعضای بادبندی سقف

– در مواردي كه ديوار کناف صرفا به سقف کاذب متصل مي شود، اطمينان از استحکام سقف کاذب و نبود حرکات جانبي در آن ضروري است. براي جلوگيري از حرکات جانبي، بايد اعضاي بادبندي در اجراي زيرسازي سقف کاذب در نظر گرفته شوند. به علاوه، در چنين شرايطي رعايت جزئيات مربوط به عايق کاري صوتي نيز توصيه مي شود.

– براي سقفهاي کاذب با سطوح گسترده و یکنواخت، اجراي عناصر بادبندي جهت مهار حرکات جانبي (براي مساحت حداکثر هر 25 متر مربع) توصيه مي گردد.
– عضو بابندی از آویز سیمی به شماره گیج ۱۲ (قطر ۲ میلیمتر) باشد.
– حداکثر زاویه اجرای عضو بادبندی ۴۵ درجه باشد.
– محل اجرای عضو بادبندی در محدوده آویزگیری و با فاصله حداکثر ۸۰۰ میلیمتر از آویز باشد.

 

اجرای اعضای بادبندی سقف

نصب لايه عايق در سقف کناف

در صورت نياز، نصب لايه عايق در فضاي خالي پشت سقف کاذب صورت مي گيرد.
اجراي اين لایه بايد به نحوی باشد که شکاف، درز و يا فاصله خالي بين قطعات عايق وجود نداشته باشد. همچنین، اصول حصیر چینی در نصب لایه عایق باید رعایت شود.
تذکر: در صورت اجرای لايه عايق، بايد وزن آن را در تعيين رده وزنی سقف کاذب در نظر گرفت. حداکثر وزن مجاز لايه عايق، 5 کیلوگرم بر متر مربع است.

 

نصب صفحات در سقف کناف

در اين بخش صرفا به برخي از اصول نصب پنل ها اشاره شده است.
– براي دستيابي به حداکثر استحکام در ساختار، باید پنلها به نحوي نصب شوند
که راستاي طولي آن ها (لبه هاي کارخانه اي) عمود بر راستای سازه هاي پنل خور قرار گيرد.
در اين حالت، لبه هاي برش خورده در محل سازه هاي پنل خور قرار می گیرند
(به عنوان يك قاعده هميشگي در سقف هاي کاذب، همواره يک سازه بايد لبه برش خورده پنل را پشتيباني نمايد).

شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
عوامل اتصال و لایه پوششی

– اتصال صفحات گچی به زير سازي، به وسيله پيچ مخصوص کناف
و با استفاده از دستگاه پيچ زن قابل تنظيم صورت مي گيرد.
پيچ مورد مصرف براي نصب پنل بايد به نحوي انتخاب شود
که پس از عبور از لايه هاي پوششي، حداقل 10 ميليمتر در سازه زيرين نيز نفوذ کند.

– فاصله مجاز اجراي پي چها بر روي صفحات گچي، 17 سانتيمتر ميباشد.
در ساختارهاي دو لايه، فاصله مجاز اجراي پيچ ها در لايه اول (لايه پوششي زیرین) را م يتوان حداکثر تا سه برابر ( 50 سانتيمتر) افزايش داد،
مشروط بر اينكه لايه دوم (لايه پوششي نهايي) در همان روز نصب شود.
براي پوشش کاری با صفحات با ضخامت 20 میلیمتر و بیشتر، اجراي پيچ ها در لايه اول را م يتوان حداکثر تا دو برابر (30 سانتيمتر) افزايش داد.

 

نصب صفحات در سقف کناف

نکات فنی

– نصب صفحات در سقف کناف بايد از وسط سقف آغاز و به حاشيه ها ختم شود.
همچنين می توان نصب صفحات را از يک کنج آغاز نموده و در هر دو امتداد طولی و عرضی، به طور همگن پوشش کاری را ادامه داد. عدم رعایت این اصل موجب ایجاد ترک بر اثر خيز سقف کاذب خواهد شد.

– در کليه ساختارهاي تک لايه و دولايه، پنل ها بايد به صورت حصير چين اجرا شوند.
در ساختارهای سقف به جهت کاهش مصرف زیرسازی، فاصله دو درز نباید کمتر از 50 سانتیمتر باشد
(توصیه می شود مضربی از عدد 50 باشد).عدم رعايت اصول حصير چيني و امتداد يافتن درزها در طول یکدیگر، موجب تضعيف ساختار و همچنين ايجاد ترک در محل درزها مي شود.

– صفحات گچی را بايد با بکارگیری اتصالات لغزشی (مانند ايجاد اتصال با خط سايه یا ترن فیکس) از عناصری که جنس آن ها گچ نمی باشد (به ويژه در ستونها) و همچنين از عناصری که حرارت زياد توليد می کنند (نظير روشنايي های بزرگ با لامپ های رشته ای) جدا نمود. عدم
رعايت جزئيات اخير، موجب ايجاد ترک در اطراف چنين عناصری می شود.

توجه: براي استفاده از پنل هاي با ضخامت 5/ 9 ميليمتر و كمتر (که به طور کلي در ساختارهاي تزئيني کاربرد دارند)، با پشتيباني فني شرکت کناف تماس حاصل شود.

** در ساختارهای سقف چند لایه، منظور از لایه اول، لایه زیرین می باشد.

 

حصیرچینی

دیدگاهتان را بنویسید