پرسش های متداول در خصوص کناف و ساخت ساز خشک (درای وال) Drywall

شناخت مصالح

آیا می توان در فضا های خارجی که در معرض آبریزی مستقیم قرار ندارند (بعنوان مثال سقف پارکینگ های باز و بالکن ها و ...) از پنل های گچی بعنوان پوشش نهایی استفاده کرد؟

بدلیل عدم امکان کنترل دمای محیط خارجی به هیچ عنوان نمی توان در فضاهای باز از پنل MR استفاده نمود.

برای محافظت داکت های تاسیساتی در برابر حریق چه راه حلی وجود دارد؟

در ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ، ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ (ﻧﻈﯿﺮ داﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺮق، ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﺷﻮت ﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪ) ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ارﺗﺒﺎط اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و اﻣﮑﺎن ﻧﻔﻮذ و ﺳﺮاﯾﺖ آﺗﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده و در ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻬﺎر و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺣﺮﯾﻖ ﺳﻘﻮط ﻧﮑﺮده و ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ وارد ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

داﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺟﺰء زون ﻫﺎی ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ‌روﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ‌ﺗﻮان از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎری از دو ﺳﻤﺖ دﯾﻮار ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﺎزه اﻣﮕﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺮای ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ دﯾﻮار، از ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ، از ﻧﻮار ﭘﻨﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎل اﺳﺘﺎدﻫﺎ (در ﺳﻤﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

در دﯾﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﮐﺪ ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، از ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﯽ ﻧﻮع FR ﯾﺎ FM اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺗﻌﺪاد و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ، اﻧﺪازه و ﻓﻮاﺻﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺧﻮاص ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﻢ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺪ ﺣﺮﯾﻖ و ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دارای ﮐﺪ ﺣﺮﯾﻖ (ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺧﯿﺮ) ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

 

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دارای ﮐﺪ ﺣﺮﯾﻖ دارای ﺿﻮاﺑﻂ و ﺟﺰﺋﯿﺎت وﯾﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ داﯾﺮه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ کناف ﻗﻮﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ضریب انتقال حرارت ساختارهای کناف چه مقدار است؟

ضریب انتقال حرارت در ساختمان بسته به نوع ساختار مورد استفاده در ساختمان تعیین می شود. دیوارهای جداکننده عموما در حد فاصل فضاهای کنترل شده (به لحاظ حرارتی) قرار می گیرند؛ لیکن چنانچه در حد فاصل فضاهای کنترل نشده یا نیمه کنترل شده قرار گیرند، تعبیه عایق پشم معدنی در ساختار ضروری خواهد بود. عواملی همچون تعداد و ضخامت صفحات، اندازه استادها و ضخامت و خواص لایه عایق پشم معدنی مصرفی، در میزان عایق حرارتی دیوار موثر هستند. ارزش حداقل عایق حرارتی مجاز دیوار، با توجه به عملکرد ساختار، از مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ایران قابل استخراج می باشد که با مراجعه به کتاب های راهنمای دیوار های کناف ساختار مورد نیاز جهت تامین میزان عایق حرارتی مورد نظر در ساختمان، قابل دسترسی می باشد.

مزایای سقف کاذب کناف نسبت به سایرسقف های کاذب چیست ؟

مزایای سقف کاذب کناف نسبت به سایر سقفهای سنتی عبارتند از :
سرعت و سهولت نصب ، سهولت دسترسی به تاسیسات ،
تعمیرات آسان سقف کاذب ،مقاومت در برابر زلزله ،
مقاومت در برابر حریق ، صرفه جویی در نیروی انسانی

تأثیر آب و هوا بر سیستم سقف کاذب کناف چگونه است ؟

سیستم کناف با توجه به هر وضعیت آب و هوایی محصولات مناسب با آن را ارائه می دهد .

آیا دیوارهای جداکننده در سیستم کناف خاصیت باربری هم دارند ؟

خیر ، این تیغه ها صرفا جنبه جداکننده دارند

آیا برای تفکیک فضاهای داخلی ساختمان می توان از کناف استفاده کرد ؟

بله

آیا می توان بر روی دیوار آجری یا سفال یا بلوک ، برای پوشش از کناف استفاده کرد ؟

بله می توان استفاده کرد . این نوع دیوار را دیوار پوششی کناف می نامند .

آیا می شود بر روی دیوار جداکننده کناف ، کابینت یا چراغهای LCD یاLED نصب کرد ؟

بله این عمل امکانپذیر است .

آیا کناف در برابر رطوبت محصولی دارد ؟

بله پانل MR برای این منظور تولید شده است .

نکات اجرایی دیوار

ﻧﺤﻮه ﺑﺮش پنلﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ در اﻃﺮاف ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ (درب ، ﭘﻨﺠﺮه و... ) ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

در ﻣﺤﻞ دربﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ’L‘ ﺷﮑﻞ و در ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق و ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ’C‘ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞ، درز ﻣﻤﺘﺪ در اﻣﺘﺪاد ﻗﺎﺋﻢ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺎزﺷﻮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺧﯿﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد، در اﻣﺘﺪاد درزﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺮک اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دیوار های پوششی چگونه به دیوار زمینه متصل می شوند؟

دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﺪون ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی و ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی (متصل به دیوار زمینه با مستقل از آن) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ، ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی دﯾﻮار ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ کناف ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

در دیوارهای پوششی با سازه نحوه عبور تاسیسات به چه صورت می باشد؟

وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺤﺎت و دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ، ﻓﻀﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ و ﻋﺒﻮر ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، آن ﻫﻢ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﯿﺎرزﻧﯽ، اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻻﯾﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ و دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ و دﻓﻦ ﻧﺸﺪن آن در داﺧﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ، ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮردﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری را ﻧﯿﺰ آﺳﺎن ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﺎت، ﺑﺮ روی دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺼﺐ و دارای اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻢ، ادوات ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎی ﺑﺮق و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮ روی دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺑﺮ روی ﺳﺎزه ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

میزان عایق صوتی در دیوار ها بدون عایق پشم سنگ چقدر می باشد؟

عواملی همچون تعداد و ضخامت صفحات، اندازه استادها و ضخامت و خواص لایه عایق پشم معدنی مصرفی، در میزان عبور صوت دیوار موثر هستند. در جداول اطلاعات عملکردی ساختار ها که در کتاب راهنمای دیوار های کناف درج شده است میزان عایق بودن صوتی بخش 2.29.3 تعریف شده است و در صورت حذف  لایه عایق (پشم معدنی) مطابق با استاندارد DIN EN13162، اظهار نظر در مورد میزان کاهش شدت صوت میسر نخواهد بود.

 

به طور کلی عملکرد صوتی لایه های الیافی پشم های معدنی، ناشی از به ارتعاش درآمدن الیاف بر اثر برخورد امواج صوتی و تبدیل انرژی این امواج به انرژی مکانیکی و سپس گرمایی است لذا حتی در صورت استفاده از لایه عایق پلی استایرن، با توجه به عدم وجود الیاف در آنها، این مواد عایق صوتی مناسبی نبوده و صرفا استفاده از عایق های معدنی برای این منظور توصیه می شود.

چه محدودیتی جهت استفاده از سیستم کناف به عنوان دیوار در فضاهای مختلف وجود دارد؟

در ﺳﯿﺴﺘﻢ کناف دو ﮔﺮوه دﯾﻮار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﻮار ﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه و دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎری و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 

دﯾﻮار‌ﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻮار ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎده، دﯾﻮار ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، دﯾﻮار ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻮﺗﯽ و دﯾﻮار ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﻧﻮع دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه و ﺑﺪون ﺳﺎزه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی دﯾﻮار ﻫﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ راﻫﻨﻤﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

نحوه برش پنل ها جهت نصب در اطراف بازشوها (درب، پنجره و ...) به چه شکل می باشد؟

در ﻣﺤﻞ درب ﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ’‘L ﺷﮑﻞ و در ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق و ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﺻﻮرت‘C’ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞ، درز ﻣﻤﺘﺪ در اﻣﺘﺪاد ﻗﺎﺋﻢ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺎزﺷﻮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺧﯿﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد، در اﻣﺘﺪاد درزﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺮک اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

نسبت وزن دیوار کناف به دیوار آجری چقدر است ؟

وزن یک متر مربع دیوار کناف ۲۵ کیلوگرم است ، در حالیکه وزن یک متر مربع تیغه آجر فشاری ۲۶۷ کیلوگرم می باشد . یعنی وزن دیوار کناف حدودا 9 درصد دیوار آجری است .

نحوه آویزان نمودن تابلو به دیوار کناف چگونه است ؟

این کار توسط قلاب های سنجاقی انجام می شود.

نکات اجرایی سقف

در قسمت هایی که فاصله سقف کاذب از سقف اصلی ساختمان بیش از 1.5 متر است از چه نوع آویز گیری‌باید استفاده کرد؟

در صورت آویز گیری با ارتفاع بیش از 1.5 متر می‌توان از آویزنانیوس و تا حداکثر ۴متر استفاده نمود (استفاده از آویز نانیوس در سقف های دارای کد حریق الزامی است) همچنین می‌توان با قوطی کشی و کاهش ارتفاع به زیر 1.5 متر با استفاده از آویز ترکیبی از شاسی کشی ایجاد شده آویز گیری نمود.

آیا امکان اجرای سقف های کاذب منحنی (قوس دار) با سیستم های کناف وجود دارد؟

ﺑﻠﻪ، ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﻧﻮاع ﻗﻮس و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از روش ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﮐﺎذب ﺷﺮﮐﺖ کناف ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

رده وزنی سقف های کناف چند است؟

رده وزﻧﯽ ﺳﻘﻒ ﻫﺎی کناف ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎری ﺑﯿﻦ 11.5 ﺗﺎ ﺣﺪودا 50 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﻟﺤﺎﻗﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ، ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه، ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رده وزﻧﯽ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.

اساس تصمیم گیری برای طراحی سقف های کاذب ایمن در برابر زلزله چیست ؟

سه عامل مهم در طراحی زلزله دخیل هستند: تعریف موقعیت جغرافیایی منطقه ، وضعیت خاک بستر و نوع ساختمان . بیش از 90% خاک ایران در برابر خطر احتمالی وقوع زلزله قرار دارد. طبق تعریف آیین نامه زلزله ایران عناصری مثل سقف کاذب علاوه بر سبک بودن باید شکل پذیر نیز باشد. تامین این شکل پذیری در حرکت رفت و برگشتی زلزله با حفظ ایستایی سقف و عدم آسیب رساندن به دیوار های پیرامونی، تامین می شود.

پانل های سیمانی

آیا می توان از پیچ های نصب پنل های گچی برای نصب صفحات سیمانی استفاده کرد؟

خیر، باید از پیچ مخصوص  که در دونوع SN و سرمته SB جهت اتصال صفحات مسلح سیمانی  به انواع زیرسازی های مرسوم استفاده شود.

آیا سیستم کناف را می توان در نمای خارجی به صورت نمایان (expose) استفاده کرد؟

بله ، در سیستم کناف استفاده از دیوار سیمانی در نمای ساختمان توصیه می شود که با توجه به طرح معماری پروژه می توان روی سطوح، رنگ نما یا پوشش های بافت دار معدنی اجرا نمود.

در مکان هایی که نیاز به شست و شوی روزمرهء دیوارها وجود دارد (مانند فضاهای تولید مواد غذایی) از چه نوع پنلی باید استفاده کرد؟

در فضاهایی که رطوبت محیط زیاد است و یا شرایط آب ریزی مداوم وجود دارد، استفاده از یک لایه صفحه سیمانی با ضخامت 12/5 میلیمتر با استادگذاری به فواصل 60 سانتیمتر الزامی است.

آیا صفحات سیمانی را مانند صفحات روکش دار گچی می توان به تنهایی به دیوار موجود بتنی یا بنایی چسباند؟

خیر، صفحات سیمانی  باید برروی زیر سازی فلزی و ساختار مورد تائید واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف، اجرا شوند.

پرسش های عمومی

آیا امکان اجرای ابزار گچی بر روی دیوارهای کناف وجود دارد؟

بله برای اجرای ابزار گچی به روش تر، ابتدا نوار چسب جداکننده کناف بر روی سطح سقف اجرا شده، سپس با استفاده از ماله یا کاردک دندانه دار، یک لایه بتونه درزگیر کناف به صورت شانه‌ای بر روی سطح دیوار (در محدوده اجرای ابزار) اجرا می‌شود و پس از خشک شدن لایه بتونه، ابزار گچی به روش متداول بر روی آن اجرا می‌شود.در این روش، ابزار تنها به دیوار متصل است؛ لذا اجرای ابزار با اندازه و وزن غیر متعارف توصیه نمی‌شود.

در مورد ابزارهای پیش ساخته که قالبا از جنس پلی یورتان یا پلی استایرن بوده که با چسب مناسب (نظیر چسب چوب) بر روی ساختار نصب می‌شوند. به واسطه تولید صنعتی این قطعات، سطح زیر کار باید صاف و گونیا باشد.

آیا دیواری که دارای خواص عایق صوتی و حرارتی باشد در محصولات کناف وجود دارد؟

شرکت کناف با توجه به ساختار در خواستی مشتری راه حل های متفاوتی در ارائه سیستم دارد. اساسا دیوار های ساختار خشک که توسط شرکت کناف تولید می شود دارای خواص عایق صوتی و حرارتی می باشند ولی بسته به الزامات و خواسته های مورد نظر پروژه این خواص متغییر خواهند بود. شایان ذکر است که ارتقاء و بهبود خواص فیزیکی جداره ها (دیوار ها و سقف ها) در فضا های اجرا شده با سیستم های متداول دیگر نیز با اجرای سیستم کناف قابل تامین می باشد.

کاربرد های سیستم کناف در چه مکان هایی است؟

ویژگی هایی همچون سهولت، سرعت و دقت بالا در اجرا، ایمنی در برابر زلزله و حریق، خواص عایق بندی حرارتی، صوتی و رطوبتی و تعمیرات و نگهداری آسان موجب شده است که امروزه این سیستم به عنوان جایگزین روش های سنتی در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار گیرد و تمامی نیاز های مهندسی و معماری را در همه فضا ها با کاربری های مختلف بر آورده سازد.

پوشش ، ماستیک ، رنگ

دلیل کاربرد پودر ماستیک چیست؟ آیا استفاده از آن ضروری می باشد؟

این محصول برای دستیابی به بهترین نتیجه در رنگ آمیزی، توصیه می شود. پس از عملیات درزگیری و قبل از رنگ آمیزی، یک لایه نازک پوششی (1 تا 2 میلیمتر) با ماستیک کناف روی تمام سطح کار اجرا شود (ضخامت قابل قبول، طی یک یا چند مرحله کاری قابل دستیابی است). اجرای لایه ماستیک باعث کاهش دفعات اجرای لایه رنگ می شود و از ایجاد سایه به واسطه تغییر جنسیت سطح زیر کار جلوگیری می نماید.

مهمترین دلیل ترک بتونه در محل درزها چیست؟

دلایل مختلفی مثل:

– عدم استفاده از نوار درزگیرکناف جهت مسلح کردن محل درز

– عدم رعایت فاصله حداکثر 2 میلی متر درز بین پنل ها

– عدم رعایت فاصله پیچ ها در نصب پنل ها

– عدم اجرای صحیح زیر سازی فلزی

– عدم رعایت کردن مراحل بتونه کاری و درست عمل نیاوردن بتونه درزگیر (طرح اختلاط) در به وجود آمدن ترک موثر می باشند.

آیا میتوان ماستیک را بصورت پوست پیازی نیز اجرا نمود؟

خیر، در زمان اجرای ماستیک به منظور از بین بردن اعوجاجات و آماده سازی و تسطیح سطح، می بایست یک یا دولایه ماستیک ( هر مرحله به ضخامت ۱ میلیمتر) بر روی سطح اجرا نمود و اجرای پوست پیازی آن مورد تایید این شرکت نمی‌باشد.

نگهداری و ترمیم و مرمت

چه راه حلی برای ترمیم سطوح آسیب دیده وجود دارد؟

راه حل های ترمیمی بسیار ساده ای وجود دارد:

 

در صورتی که سطح صفحات گچی دچار آسیب موضعی شده باشند، بخش آسیب دیده به روش زیر ترمیم می شود:

 

در محل آسیب، پنل با استفاده از اره چاقویی برش داده شده و لبه های آن به وسیله سوهان پرداخت می شود تا یک حفره با شکل هندسی منظم (مانند مربع یا مستطیل) بدست آید.

 

به صفحه گچی متصل می TN زیرسازی انجام می شود. سازه ها در محل مناسب توسط پیچ U یا C در محل حفره، با استفاده از سازه شوند.

 

به زیرسازی متصل می شود. TN پس از انجام زیرسازی، یک قطعه پنل (متناسب با شکل و ابعاد حفره) توسط پیچ در انتها، درزگیری انجام و سطح کار جهت پذیرش پوشش نهایی آماده سازی می شود.

 

برای ترمیم محل های آسیب دیده با ابعاد کوچک، از وصله مخصوص استفاده می شود؛ بدین ترتیب که این وصله بر روی محل آسیب دیده قرار گرفته و بتونه کاری می شود.

آیا میتوان ماستیک را بصورت پوست پیازی نیز اجرا نمود؟

خیر، در زمان اجرای ماستیک به منظور از بین بردن اعوجاجات و آماده سازی و تسطیح سطح، می بایست یک یا دولایه ماستیک ( هر مرحله به ضخامت ۱ میلیمتر) بر روی سطح اجرا نمود و اجرای پوست پیازی آن مورد تایید این شرکت نمی‌باشد.

اگر جواب پرسش خودتان را نگرفتید آن را در بخش دیدگاه های همین صفحه بنویسید تا کارشناس های ما به آن پاسخ دهند :